Zrównoważona przyszłość rolnictwa w UE

W Warszawie odbyło się I spotkanie izb rolniczych Państw rejonu Trójmorza pt. “Zrównoważona przyszłość rolnictwa w UE”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele izb rolniczych i organizacji rolniczych 12 państw Europy położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Węgier. Konferencja odbyła się pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas spotkania odbyły się dwa panele dyskusyjne nt. przyszłej polityki rolnej oraz rolnictwa zrównoważonego, które ma być przyszłością UE. Założenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. przedstawił Mariusz Stefan Migas – Kierownik Działu Ekonomiki Rolnej w Komisji Europejskiej. Następnie odbyła się dyskusja, w której udział wzięli  m.in. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski oraz Podsekretarz Stanu w MRiRW Ewa Lech. W kolejnym panelu dotyczącym zrównoważonego rolnictwa udział wzięli: Martijn Homan – Radca ds. Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności z Ambasady Królestwa Niderlandów, Pekka Pesonen – Sekretarz Generaly Copa-Cogeca, dr Sławomir Sowa z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Matthew Frost, szef oddziału Bayer CropScience na Polskę i kraje bałtyckie.

Inicjatywa Trójmorza, obejmująca 12 krajów UE naszego regionu rozwija się na poziomie politycznym wysokiego szczebla. Zwiększenie tej współpracy również w obszarze rolnictwa, szczególnie w przededniu kluczowych dla naszej przyszłości dyskusji na poziomie UE, na pewno wzmocniłoby naszą wspólną pozycję, bo w jedności siła – stąd pomysł I spotkania izb rolniczych Państw Trójmorza.

Obserwując dotychczasowe skutki społeczne i środowiskowe Wspólnej Polityki Rolnej UE nie da się nie zauważyć, że reformowana WPR powinna promować bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone rolnictwo w Europie w sposób nienaruszający praw krajów do ochrony i rozwijania własnej polityki rolnej, zgodnej z potrzebami swoich mieszkańców.

Warto zaznaczyć, że konferencja odbyła się w niedługi czas po ogłoszeniu komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności. Zdaniem polskiego samorządu rolniczego, coraz silniej występujące na rynkach rolnych głębokie fluktuacje cen, a nawet tzw. szoki cenowe, jak i globalne wyzwania wobec gospodarki żywnościowej, wyrażone w postaci celów zrównoważonego rozwoju FAO do 2030 roku oraz w formie konkluzji z Konferencji COP21 w sprawie zmian klimatycznych w Paryżu w 2015 r. w pełni uzasadniają oczekiwania rolników unijnych odnośnie kształtu Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2020 r.

W opinii polskich izb rolniczych ewentualne zmiany w systemie płatności bezpośrednich powinny polegać przede wszystkim na dalszych uproszczeniach administracyjnych i proceduralnych dla rolników, a nie dla urzędników. Zmiany te  powinny być tak ukierunkowane, aby zapewniać realizację podstawowych  funkcji sektora rolno-żywnościowego oraz  umożliwiać osiąganie celów związanych z nowymi wyzwaniami stojącymi przed UE, z uwzględnieniem specyfiki i doświadczeń rolnictwa poszczególnych krajów UE. W tym kontekście należy również dążyć do wyrównania ich poziomu w poszczególnych krajach członkowskich UE.

Uczestnicy konferencji zgodzili się, że WPR powinna być silna budżetem, aby nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w postaci dostaw wysokiej jakości żywności, wspierać konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego na globalnych rynkach, jednocześnie zapewniając i stabilizując ekonomiczne warunki prowadzenia gospodarstw rolnych, umożliwiające gospodarowanie zgodne z zasadami zrównoważonego  rozwoju, z poszanowaniem środowiska i łagodzenia zmian klimatu, przyczyniając się do podtrzymania  żywotności obszarów wiejskich.

Ponadto, obywatele Unii muszą mieć dostęp do żywności: bezpiecznej, wysokiej jakości, zróżnicowanej, przystępnej cenowo i bogatej w substancje odżywcze. Sposób produkowania i wprowadzania tej żywności na rynek powinien być dostosowany do oczekiwań obywateli, zwłaszcza jeśli chodzi o wpływ na ich zdrowie, środowisko i klimat. Aby było to możliwe, WPR musi nadal się rozwijać, utrzymując swoje ukierunkowanie na rynek oraz wspierając niezmiennie unijny model gospodarstwa rodzinnego we wszystkich regionach Unii.

Na zakończenie obrad podpisano deklarację dotyczącą promocji praktyki rolnictwa zrównoważonego w naszych krajach w celu minimalizacji wpływu rolnictwa na środowisko, przy jednoczesnym wzroście produkcji rolnej, niezbędnym do osiągnięcia celu nr 2 ONZ oraz zapewnienia opłacalności prac.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *