Zaliczka na PIT czy tylko formularz PIT-11?

Rolnik nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy od pomocników przy zbiorach. Jeśli zatrudnia Polaka, musi wysłać formularz PIT-11, jeśli obcokrajowca – nie musi. Tak w skrócie można ująć to, co znajduje się w „Objaśnieniach podatkowych z 18 stycznia 2019 r. ws. obowiązków ciążących na rolnikach” wydanych przez Ministerstwo Finansów.

Z dniem 18 maja 2018 r. weszła w życie  ustawa z    dnia  13  kwietnia  2018 r. o    zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników  oraz  niektórych innych ustaw  (Dz. U. poz. 858), która wprowadziła do polskiego porządku  prawnego nowy rodzaj umowy – umowę  o pomocy  przy zbiorach.

Z    kolei  od  1   stycznia  2019  r.  obowiązuje ustawa  z  dnia  4  października 2018  r.    o   zmianie  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych oraz  niektórych  innych ustaw  (Dz. U.  poz. 2126),  na  mocy której  zostały zmienione  zasady przesyłania przez  podmioty  zobowiązane  informacji  i deklaracji  urzędom skarbowym.

Celem  objaśnień jest  przedstawienie obowiązków ciążących na  rolnikach,  jako  na  podmiotach wypłacających należności z  tytułu umowy  o   pomocy przy  zbiorach,  regulowanych  przepisami  ustawy  PIT.

Zgodnie  z  definicją zawartą w  art.  91a  ust.  1    ustawy  z    dnia  20  grudnia  1990  r.  o    ubezpieczeniu  społecznym rolników  (Dz. U.  z 2017  r.   poz.  2336,  z  późn. zm.)  przez  umowę o   pomocy  przy zbiorach  pomocnik  rolnika  zobowiązuje się do  świadczenia   pomocy  przy   zbiorach  produktów  rolnych należących do  sektora,  o    którym  mowa  w  art.  1    ust.  2    lit.  f,  i   oraz  n  rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i   Rady  (UE)  nr  1308/2013  z    dnia  17  grudnia  2013  r.  ustanawiającego wspólną organizację rynków  produktów  rolnych  oraz  uchylającego rozporządzenia Rady  (EWG)  nr  922/72,  (EWG)  nr  234/79,  (WE)  nr  1037/2001  i   (WE)  nr  1234/2007  (Dz.  Urz.  UE  L    347  z   20.12.2013,  str.  671,  z  późn. zm.),  a  także pozostałych ziół i  roślin zielarskich. Kolejne przepisy  zawarte  w  rozdziale 7a  tej  ustawy  określają szczegółowe warunki,  które  muszą zostać spełnione, aby  dany  stosunek  prawny  stanowił umowę o pomocy przy zbiorach.

Na  podstawie  art.  20  ust. 1   ustawy  PIT  dochody  uzyskane  z  tytułu umowy  o   pomocy przy  zbiorach  są zakwalifikowane  do  tzw.  przychodów  z   innych  źródeł i   jako  takie  podlegają opodatkowaniu  według skali  podatkowej.  Stosownie  do  art.  24  ust. 21  ustawy PIT  dochodem  z  tytułu umowy  o   pomocy przy  zbiorach jest przychód otrzymany z tego  tytułu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.

W  przypadku wypłaty należności na  rzecz  osoby, która nie posiada w    Polsce  miejsca  zamieszkania dla  celów  podatkowych  (tzn.  podlega  ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu),  opodatkowanie  dochodów  z  tytułu umowy  o    pomocy  przy  zbiorach  następuje z  uwzględnieniem zawartych  przez  Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Uwaga! W  każdym przypadku  zawarcia  umowy  o   pomocy  przy  zbiorach  z  osobą, która  nie  posiada  w Polsce   miejsca  zamieszkania  dla  celów   podatkowych  (nierezydentem),  należy zapoznać się z odpowiednimi  zapisami  właściwej umowy  o   unikaniu  podwójnego opodatkowania  zawartej  między Polską a  państwem rezydencji podatkowej tej osoby.

W  toku  prac legislacyjnych  nad  ustawą wprowadzającą do porządku prawnego  umowę o   pomocy przy  zbiorach  najczęściej pytano  o  obowiązki ciążące  na  rolnikach,  którzy  zawrą umowę z   pomocnikami  z Ukrainy  lub  Białorusi. W  związku  z  tym,  w  dalszej  części objaśnień, przedstawiono  zasady dotyczące nierezydentów  pochodzących z   tych  dwóch  krajów, przyjmując, że jest  to  najliczniejsza  grupa pomocników  pracujących w Polsce przy zbiorach.

Na  gruncie  umów  o  unikaniu  podwójnego   opodatkowania  zawartych  przez  Polskę z  Ukrainą i  Białorusią, należności wypłacane z  tytułu umowy  o   pomocy  przy  zbiorach  zaliczane są do  kategorii tzw. innych dochodów, uregulowanych w art. 21 danej umowy.  

Zgodnie  z   art.  21  ust.  1   ww.  umów,  części dochodu  osoby  mającej miejsce zamieszkania  lub  siedzibę w  Umawiającym się Państwie, bez  względu na  to,  skąd one  pochodzą, a które nie  zostały wymienione  w poprzednich  artykułach umowy,  podlegają opodatkowaniu tylko w tym  Państwie.

Oznacza  to,  iż dochód  uzyskany  na  podstawie  umowy  o   pomocy  przy  zbiorach  przez  osobę mającą miejsce  zamieszkania  na Ukrainie  lub  w  Białorusi, podlega opodatkowaniu wyłącznie na Ukrainie lub  w  Białorusi, zatem w Polsce jest zwolniony z opodatkowania.  

Od  powyższej  zasady,  art.  21  ust.  2    ww.  umów  przewiduje  wyjątek. Jeżeli osoba,  która  nie  jest  polskim  rezydentem  podatkowym,  wykonuje  działalność zarobkową przez  zakład lub  stałą placówkę położoną w  Polsce  i   gdy  prawa  lub  dobra,  z   których tytułu wypłacany jest  dochód,  są rzeczywiście związane z  działalnością takiego  zakładu lub  stałej placówki,  to  dochód ten  może być opodatkowany w Polsce.

W  takim  przypadku,  należności wypłacone na mocy  umowy  o   pomocy przy zbiorach  na  rzecz   osoby posiadającej zakład lub  stałą placówkę w    Polsce, podlegają opodatkowaniu w    Polsce,  zgodnie  z  wyżej wskazanymi przepisami ustawy PIT.

Na  podstawie  art.  42a  ust.  1    w  związku  z   ust.  2    ustawy  PIT,  w  brzmieniu obowiązującym od  dnia  1 stycznia  2019  r.,  rolnik,  który  dokonuje wypłaty wynagrodzenia  z  tytułu umowy  o    pomocy  przy zbiorach,  jest obowiązany sporządzić informację według  ustalonego  wzoru  o  wysokości przychodów  i  przesłać ją podatnikowi  oraz  urzędowi   skarbowemu,  przy  pomocy   którego  naczelnik  urzędu skarbowego  właściwy według miejsca    zamieszkania  podatnika  wykonuje    swoje  zadania,  a w przypadku  podatników,  o    których  mowa  w  art.  3    ust.  2a,  urzędowi skarbowemu,  przy  pomocy  którego  naczelnik  urzędu  skarbowego  właściwy w  sprawach  opodatkowania  osób  zagranicznych  wykonuje swoje zadania 1) .

Zatem  rolnik,  który  dokonał wypłaty wynagrodzenia  z  tytułu umowy  o   pomocy  przy zbiorach nie  jest  zobowiązany do  poboru  zaliczek  na  podatek  dochodowy  w  trakcie  roku  podatkowego,  a   jedynie  po  jego  zakończeniu jest  obowiązany do  sporządzenia i  przesłania właściwej  informacji  podatnikowi  i  urzędowi skarbowemu.  

Na  podstawie rozporządzenia Ministra  Finansów  z  dnia  22  listopada  2018  r.    w  sprawie  określenia niektórych  wzorów  oświadczeń, deklaracji  i   informacji  podatkowych obowiązujących  w  zakresie podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych (Dz.  U.  poz.  2237)  informacją, którą od  1   stycznia  2019  r.  składa rolnik  jest  formularz  PIT-11.  Wypłacone wynagrodzenie  z  tytułu umowy  o  pracę należy wykazać w  Części F „Informacja  o  wysokości przychodów,  o   których  mowa  w  art.  20  ust.  1   ustawy” w pozycji 74.

Należy jednak  wskazać, że jeżeli wypłata wynagrodzenia  następuje na  rzecz  osoby mającej miejsce  zamieszkania  zagranicą i  dochód  ten  nie podlega  opodatkowaniu w    Polsce  zgodnie  z   postanowieniami  właściwej umowy  o    unikaniu  podwójnego  opodatkowania,  to  na  rolniku  nie  spoczywa  obowiązek sporządzenia i  przesłania informacji PIT-11.

Przykład 1. Rolnik  zawarł umowę   o  pomocy  przy  zbiorach,  ale  pomocnik  przed  wypłatą   wynagrodzenia   zrezygnował z  pracy.  W takiej sytuacji na rolniku nie  ciążą żadne obowiązki na  gruncie przepisów ustawy PIT.

Przykład 2. Rolnik  zawarł umowę o pomocy przy zbiorach i  wypłacił polskiemu pomocnikowi wynagrodzenie. Rolnik  nie  jest  zobowiązany do  poboru  zaliczki  na  podatek  dochodowy,  a   jedynie  do  sporządzenia i  przesłania pomocnikowi  oraz  urzędowi  skarbowemu właściwemu według miejsca  zamieszkania  pomocnika, formularza PIT-11,  wykazując wysokość wypłaconego wynagrodzenia w poz. 74.

Przykład 3. Rolnik  zawarł umowę o   pomocy  przy  zbiorach  z  osobą mającą miejsce  zamieszkania  na  Ukrainie. Na  podstawie  umowy   rolnik  wypłacił cudzoziemcowi  wynagrodzenie.  Cudzoziemiec  nie  prowadzi  działalności w  Polsce za  pomocą zakładu lub  stałej placówki. Rolnik  nie  jest  zobowiązany do  poboru zaliczki  na  podatek  dochodowy oraz  nie  jest  zobowiązany do  sporządzenia i  przesłania pomocnikowi oraz  urzędowi skarbowemu formularza PIT-11.

Na  podstawie obowiązującego od  1    stycznia  2019  r.  art.  42g  ust.  1    ustawy  PIT  rolnik,  który  jest  obowiązany do  sporządzenia informacji PIT-11, przesyła ją: 1) urzędowi skarbowemu – w terminie do  końca stycznia roku następującego po roku podatkowym; 2) podatnikowi – w terminie do  końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Zgodnie  z   ust.  2    tego  przepisu  w  przypadku  zaprzestania  prowadzenia działalności przed upływem ww.  terminów  obowiązek przesłania informacji  jest  wykonywany  nie później niż w  dniu  zaprzestania  prowadzenia  działalności.

Z  kolei  art.  45ba  ustawy  PIT,  w  brzmieniu  obowiązującym od  dnia  1    stycznia  2019  r.,  nakłada obowiązek przesłania urzędowi skarbowemu sporządzonej informacji  za  pomocą środków komunikacji  elektronicznej,  zgodnie  z  przepisami  Ordynacji  podatkowej.  Należy podkreślić, że przepisy  ustawy  PIT  nie regulują sposobu przesyłania informacji  PIT-11  pomocnikom.  W  związku z tym  rolnik  może przesłać informację PIT-11  pomocnikowi  w  dowolny  sposób, niemniej jednak  dla  celów dowodowych warto, aby rolnik  uzyskał potwierdzenie dostarczenia tej informacji podatnikowi.

Uwaga! W  składanej informacji  rolnik  nie  jest zobowiązany do  wykazania wartości wyżywienia i  zakwaterowania  zapewnionego nieodpłatnie pomocnikowi rolnika,  gdyż świadczenia te zwolnione są z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 144 ustawy PIT.

https://www.podatki.gov.pl/media/4218/obja%C5%9Bnienia-podatkowe-umowa-o-pomocy-przy-zbiorach.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *