Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z planem naprawczym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A. podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Jest to element przyjętego w sierpniu „Planu naprawczego spółki na lata 2017-2027”.  Zawiera on działania o charakterze naprawczym, restrukturyzacyjnym, ale przede wszystkim rozwojowym.

W obszarze jego finansowania  zakłada objęcie przez Grupę Azoty PUŁAWY 3.600.000 akcji spółki po cenie nominalnej 10 zł za szt.

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. od 2011 roku wchodzą w skład Grupy Kapitałowej PUŁAWY. Kapitał zakładowy spółki – zgodnie z jej statutem – może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

W październiku 2017 r. zarząd Chorzowa wystąpił do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję dodatkowych akcji imiennych, skierowanych do oznaczonego odbiorcy tj. Grupy Azoty PUŁAWY, przy jednoczesnym wyłączeniu prawa poboru pozostałych akcjonariuszy. Tak więc PUŁAWY obejmą 3.600.000 akcji chorzowskiej spółki po 10 zł za szt.

Po skutecznym objęciu akcji przez Grupę Azoty PUŁAWY w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładów Azotowych Chorzów S.A. jego kwota wzrośnie z 58.700.000 zł do 94.700.000 zł, a udział spółki dominującej wzrośnie z 94,32% do 96,48%.

– Wsparcie finansowe poprzez dokapitalizowanie spółki z Chorzowa pozwoli na wdrożenie modelu biznesowego, który zapewni stałą rentowność działalności podstawowej, ale też w przyszłości umożliwi implementowanie projektów i przedsięwzięć, które przyczynią się do zwiększenia wartości spółki – mówi Jacek Janiszek, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy.

– Misją Zakładów Azotowych w Chorzowie jest zapewnienie klientom możliwie najszerszego portfolio produktów i usług, zgodnego z ich oczekiwaniami. Dlatego naszym nadrzędnym celem strategicznym przy tworzeniu planu naprawczego było m.in. wdrożenie modelu biznesowego produkcji oraz dystrybucji produktów własnych i obcych w celu zbudowania kompleksowej oferty handlowej, pozostając oczywiście przez cały czas w synergii z Grupą Azoty S.A. Jesteśmy przekonani, że jako jedno z najstarszych polskich przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, mogące poszczycić się ponadstuletnią tradycją, będziemy postrzegani jednocześnie jako nowoczesny podmiot o solidnych fundamentach zarządczych, finansowych oraz organizacyjnych z ugruntowaną pozycją rynkową – mówi Roman Kruszyński, prezes zarządu Zakładów Azotowych Chorzów S.A.

We wrześniu 2011 roku Grupa Azoty PUŁAWY nabyła większościowy pakiet akcji chorzowskiej spółki Azoty Adipol – obecnie Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

W tym czasie Adipol realizował już inwestycję budowy instalacji do przerobów tłuszczów zwierzęcych. Wprowadzenie stearyny na rynek zbiegło się jednak w czasie ze zmianą otoczenia rynkowego – spadły ceny stearyny, przy jednoczesnym wzroście ceny podstawowego surowca, czyli tłuszczu zwierzęcego.

W 2017 r. chorzowska spółka kontynuowała działania zmierzające do poprawy kondycji ekonomiczno-finansowej. Ich efektem jest „Plan naprawczy na lata 2017-2027”. Rozwój Spółki wokół rdzenia zapewni rentowność i wzrost wartości dla Spółki dominującej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *