XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Ruszyła kolejna edycja programu stypendialnego dla studentów. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wesprze organizacyjnie Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości przy realizacji Programu, skierowanego do dzieci byłych pracowników PGR.

Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2022/2023” (Segment IA)

O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę w 2022 r. i zakwalifikowali się na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (nie dotyczy kierunków dla służb mundurowych) oraz spełniają łącznie warunki określone w regulaminie, tj.:

są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl).

pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł brutto (wyliczony z czerwca 2022 r.)

osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu).

Stypendium pomostowe przyznawane jest na okres pierwszego roku studiów. Roczne stypendium wynosi 7.000 zł i przekazywane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, na rachunek bankowy stypendysty.

Wniosek o stypendium należy wypełnić on-line stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r. do godz. 16.00.

Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w najbliższym pod względem miejsca zamieszkania Oddziale Terenowym KOWR do 25 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

KOWR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *