XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Ruszyła kolejna edycja programu stypendialnego dla studentów. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wesprze organizacyjnie Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości przy realizacji Programu w Segmencie 1A, który skierowany jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich (nie dotyczy kierunków dla służb mundurowych). Do zadań KOWR należy wstępna weryfikacja składanych wniosków oraz prowadzenie akcji informacyjnej o programie.

Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2018/2019” (Segment IA). O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r. oraz spełniają łącznie warunki określone w regulaminie, tj.:
1) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
2) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
3) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Pro­gramu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl).
4) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto (wyliczony z czerwca 2018 r.)
5) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (algorytm obliczenia licz­by punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu).

Stypendium pomostowe przyznawane jest na okres pierwszego roku studiów. Roczne stypendium wynosi 5.000 zł i przekazywane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do  lipca, na konta stypendystów.
Wniosek o stypendium należy wypełnić on-line stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 2 lipca 2018 do 17 sierpnia 2018 r. do godz. 16.00.

Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w najbliższym pod względem miejsca zamieszkania Oddziale Terenowym KOWR do 24 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *