XII Posiedzenie KRIR V kadencji

W Parzniewie odbyło się XII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych. Gośćmi Posiedzenia był Janusz Wojciechowski – Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Maria Fajger, Zastępca Prezesa KRUS – Janina Pszczółkowska, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Janusz Zaniewski, Kamila Grabowska – Dyrektor Departamentu Prawnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Adam Struziak – Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W Posiedzeniu udział wziął także nowy delegat Lubelskiej Izby Rolniczej – Janusz Skrzypek, który otrzymał od Prezesa KRIR pamiątkowy znaczek KRIR.

Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2017 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2017 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR jednogłośnie wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR.

Ponadto, Członkowie KRIR przyjęli stanowisko dotyczące projektu budżetu na WPR w perspektywie finansowej 2021-2027.

Po zapoznaniu się z propozycją przedstawioną przez Komisję Europejską w sprawie budżetu WPR na lata 2021 – 2027 Krajowa Rada Izb Rolniczych stanowczo żąda od Rządu RP podjęcia wszelkich możliwych działań prowadzących do zwiększenia środków finansowych na ten cel. Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa za niemożliwe do przyjęcia propozycje ograniczające wysokość środków zarówno na pierwszy jak i na drugi filar WPR. Sytuacja ta w żaden sposób nie prowadzi do deklarowanego podniesienia wielkości dopłat obszarowych do poziomu średniej wysokości w Unii Europejskiej a wręcz spowoduje bardzo drastyczne ich obniżenie i pogłębi dysproporcje.

Również zmniejszenie środków na drugi filar WPR ograniczy możliwości modernizowania naszych gospodarstw oraz rozwój obszarów wiejskich. Działania te doprowadzą do zmniejszenia konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynkach UE i poza nimi, jak również spowodują zmniejszenie możliwości produkcji żywności spełniającej standardy jakościowe i w zgodzie z wymogami ochrony środowiska. W związku z powyższym Krajowa Rada Izb Rolniczych oczekuje skutecznie podejmowanych działań celem odwrócenia tej niekorzystnej sytuacji. Stanowisko zostanie skierowane do Premiera RP.

Podczas Posiedzenia Członek ETO – Janusz Wojciechowski przedstawił prezentację na temat dokumentu analitycznego ETO dotyczącego przyszłości WPR. Wobec faktu, że w 2020 r. bieżący siedmioletni okres programowania dotyczący środków finansowych UE i realizacji unijnych strategii dobiega końca, nadszedł czas na dokonanie przeglądu unijnej wspólnej polityki rolnej (WPR). W listopadzie 2017 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności, przedstawiający jej zapatrywania na kształt WPR po roku 2020.Dokument analityczny jest odpowiedzią Trybunału na komunikat Komisji. W dokumencie przeanalizowane zostały główne tendencje i dane odnoszące się do rolnictwa i obszarów wiejskich, przedstawione zostały poglądy na WPR w obecnym kształcie oraz omówione kryteria i najważniejsze wyzwania dotyczące nowej WPR.

W dokumencie Europejski Trybunał Obrachunkowy zaapelował o to, by podstawą przyszłych wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej były ambitne i adekwatne cele dotyczące wyników oraz aby jednocześnie zapewniono spełnienie wszelkich wymogów co do legalności i prawidłowości. Kontrolerzy uważają ponadto, że środki finansowe powinny trafiać tam, gdzie mogą przynieść znaczną unijną wartość dodaną.

Zdaniem kontrolerów cele niektórych działań w ramach wspólnej polityki rolnej są niejasne. Na przykład środek na rzecz ekologizacji – wprowadzony w ramach ostatniej reformy wspólnej polityki rolnej, aby poprawić wyniki tej polityki w zakresie oddziaływania na środowisko – nie objął konkretnych celów dotyczących wkładu środka w ochronę środowiska i klimatu. W miarę możliwości cele powinny być określane ilościowo, nie tylko w odniesieniu do produktów, ale też w odniesieniu do rezultatów i oddziaływania.

Kontrolerzy przyznają, że Komisja uwzględniła szereg zaleceń sformułowanych przez Trybunał na przestrzeni lat, a Komisja oświadczyła, że chce stworzyć nowe ramy oparte na wynikach. Kontrolerzy zauważyli jednak, że niektóre dane statystyczne nie spełniają wymogów określonych w poprzednich sprawozdaniach, a wspierane działania prawdopodobnie będą podobne do działań finansowanych w przeszłości.

Na chwilę obecną nie istnieje unijny system statystyczny, który mógłby być źródłem informacji o warunkach życia ludności wiejskiej. Kontrolerzy wielokrotnie apelowali o opracowanie takich danych, które mogłyby stanowić podstawę polityki na rzecz zapewnienia odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej oraz na rzecz osiągnięcia innych celów wspólnej polityki rolnej.

Komisja kładzie nacisk głównie na „nowy model realizacji” – którego podstawę stanowią większa elastyczność i pomocniczość oraz zwiększenie odpowiedzialności państw członkowskich za osiągnięte wyniki. Zdaniem kontrolerów powodzenie nowego modelu jest uzależnione od:

    opracowywania działań w oparciu o solidne dane naukowe i statystyczne, tak aby zapewnić osiągnięcie oczekiwanych rezultatów;
    adekwatnych, ambitnych i weryfikowalnych celów nowych planów strategicznych dotyczących wspólnej polityki rolnej, zgodnych z celami UE;
    solidnych ram monitorowania i oceny;
    solidnych ram rozliczalności i kontroli, zapewniających przestrzeganie przepisów i ocenę wyników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *