Wyłączenie uprawy buraka cukrowego z proponowanego zakazu stosowania neonikotynoidów

W świetle wyników badań ogłoszonych w ostatnim czasie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) Komisja Europejska wnioskuje o rozszerzenie zakazu stosowania 3 głównych neonikotynoidów na wszystkie zastosowania z wyjątkiem trwałych upraw szklarniowych.

Biorąc pod uwagę wyniki badań naukowych przeprowadzonych przez EFSA, które wskazują na pewien związek między stosowaniem neonikotynoidów a pogarszającym się zdrowiem pszczół miodnych w UE, ograniczenie stosowania tych substancji wydaje się mieć uzasadnienie, ale pod warunkiem zapewnienia producentom skutecznych i bezpiecznych substancji alternatywnych.

Niemniej jednak wydaje się, że nie ma uzasadnienia dla zakazu stosowania neonikotynoidów w uprawie buraka cukrowego, który nie wytwarza kwiatostanu i przez to nie jest rośliną atrakcyjną dla zapylaczy. Ponadto ze względu na sposób siewu burak cukrowy jest bardzo podatny na działanie chorób i szkodników w początkowych fazach rozwoju. Zdaniem plantatorów buraka cukrowego ewentualny zakaz stosowania neonikotynoidów w zaprawach nasiennych spowoduje m.in. konieczność dolistnej ochrony upraw przed szkodnikami, z czym wiąże się znaczący wzrost stosowania pestycydów, pogorszenie jakości i zmniejszenie plonów oraz zwiększenie kosztów uprawy.

W związku z tym Poseł PE Czesław Siekierski zwrócił się do KE z zapytaniem, czy Komisja planuje wyłączenie uprawy buraka cukrowego z wnioskowanego zakazu stosowania neonikotynoidów?

W odpowiedzi Komisja poinformowała, że jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) nr 485/2013, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przeprowadził przegląd wszystkich nowych dostępnych danych naukowych dotyczących ryzyka związanego ze stosowaniem trzech neonikotynoidów objętych tym rozporządzeniem i opublikował swoje sprawozdania w dniu 28 lutego 2018 r. Ryzyko dla pszczół wynikające ze stosowania neonikotynoidów w uprawie buraka cukrowego jest związane przede wszystkim z roślinami uprawianymi następczo. W zależności od substancji czynnej, EFSA stwierdził wysoki poziom ryzyka dla pszczół lub stwierdził, że w odniesieniu do roślin uprawianych następczo nie został wykazany niski poziom ryzyka. Stanowi to potwierdzenie wcześniejszych wniosków. Nie udało się zidentyfikować nieatrakcyjnej dla pszczół uprawy następczej w ramach systemu płodozmianu buraka cukrowego. W związku z tym nie jest możliwe zwolnienie dotyczące dalszego stosowania w uprawach buraka cukrowego.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, w którym reprezentowane są państwa członkowskie, zatwierdził przedstawione przez Komisję projekty rozporządzeń mających na celu dalsze ograniczenie zastosowań wspomnianych trzech neonikotynoidów do zastosowań wyłącznie w szklarniach. Komisja przyjęła te rozporządzenia i opublikowała je w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30 maja 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *