Wszystko musi być pod kontrolą

Integrowana ochrona roślin podstawą prawidłowego stosowania środków ochrony roślin.

Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin ze szczególnym wykorzystaniem metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt  oraz dla środowiska.
Od 1 stycznia 2014 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem dla wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Wprowadzenie tego obowiązku wynika bezpośrednio z art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów oraz art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego przepisy dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.
Podstawą integrowanej ochrony roślin  jest duża wiedza o organizmach szkodliwych dla roślin (zwłaszcza o ich biologii i szkodliwości) pozwalająca określić optymalne metody i terminy podejmowania działań z jednoczesnym uwzględnieniem naturalnie występujących organizmów pożytecznych (w tym drapieżców i pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin oraz owadów zapylajacych). Integrowana ochrona roślin pozwala w znacznym stopniu ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin zapewniając bioróżnorodność środowiska rolniczego oraz minimalizując presję na środowisko naturalne.
Nad metody chemiczne przedkładać należy zrównoważone metody biologiczne, fizyczne i inne metody niechemiczne, jeżeli zapewniają one zadowalającą ochronę przed organizmami szkodliwymi.
Zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych lub minimalizowanie ich złego wpływu na rośliny uprawne można osiągnąć lub je wspierać między innymi przez:
płodozmian;
właściwe techniki uprawy (np. zwalczanie chwastów przed siewem lub sadzeniem roślin, przestrzeganie terminu i normy wysiewu, stosowanie wsiewek, uprawę bezorkową, cięcie i siew bezpośredni);
stosowanie w odpowiednich wypadkach odmian odpornych/tolerancyjnych oraz materiału siewnego i nasadzeniowego kategorii standard/kwalifikowany;
zrównoważone nawożenie, wapnowanie i nawadnianie/odwadnianie;
stosowanie środków higieny (np. regularne czyszczenie maszyn i sprzętu), aby zapobiec rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych;
ochronę i stwarzanie warunków do występowania ważnych organizmów pożytecznych, np. poprzez odpowiednie metody ochrony roślin lub wykorzystywanie ekologicznych struktur w miejscu produkcji i poza nim.
Organizmy szkodliwe muszą być monitorowane odpowiednimi metodami i narzędziami  (jeżeli są one dostępne). Wśród takich narzędzi powinien znaleźć się monitoring pól oraz systemy ostrzegania, prognozowania i wczesnego diagnozowania oparte na solidnych podstawach naukowych (tam gdzie możliwe jest ich zastosowanie), a także doradztwo osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Na podstawie wyników działań monitorujących użytkownik profesjonalny musi zdecydować, czy i kiedy oraz jakie metody stosować ochrony roślin.
Stosowane środki ochrony roślin muszą być jak najbardziej ukierunkowane na osiągnięcie danego celu i powodować jak najmniej skutków ubocznych dla zdrowia ludzi i organizmów niebędących celem zwalczania, a także dla środowiska. Wybierając środki ochrony roślin, należy brać pod uwagę ich selektywność. Użytkownik profesjonalny powinien ograniczyć stosowanie pestycydów i inne formy interwencji do niezbędnego minimum, np. poprzez zredukowanie dawek, ograniczenie liczby wykonywanych zabiegów lub stosowanie dawek dzielonych, biorąc pod uwagę to, czy można zaakceptować dany poziom zagrożenia roślin i czy interwencje te nie zwiększają ryzyka rozwoju odporności organizmów szkodliwych. Jeśli istnieje ryzyko powstania odporności na dany preparat, a nasilenie występowania organizmów szkodliwych wymaga wielokrotnego stosowania pestycydów należy zastosować środki chemiczne o innych mechanizmach działania.
Użytkownik profesjonalny powinien sprawdzać efekty zastosowanych metod ochrony roślin i zapisywać przeprowadzone zabiegi z użyciem pestycydów.
Stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin wspierają opracowane do tego celu odpowiednie metodyki i poradniki dostępne na Platformie Sygnalizacji Agrofagów pod adresem http://www.agrofagi.com.pl/. Platforma Sygnalizacji Agrofagów dostarcza również zainteresowanym rolnikom dostęp do innych narzędzi pomocnych w realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin.
Pomocny również przy realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin jest Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów dostępny na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (https://piorin.gov.pl/sygn/start.php).
Źródło: PIORiN
Opracowanie redakcyjne: Jolanta Malinowska-Kłos

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *