Współpraca na rzecz innowacyjnych rozwiązań dla nauki i biznesu

28 lutego 2020 r. ANWIL S.A. i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie obejmujące współpracę w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Sygnatariusze zobowiązali się do wzajemnej wymiany doświadczeń w obszarze innowacji, nauki i biznesu z wymierną korzyścią dla obu stron porozumienia.

W ramach zainicjowanej współpracy podejmowane będą również działania integrujące środowisko studentów i pracowników ze szczególnym uwzględnieniem praktyk studenckich i staży naukowych. Co więcej, podpisane porozumienie przyczyni się do powstawania prac inżynierskich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Ich tematyka, będzie powiązana z kierunkami studiów prowadzonymi
w Politechnice, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb ANWILU w zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu energii elektrycznej oraz cieplnej.

– Jest to kolejny krok, zapewniający dostęp do wiedzy eksperckiej i nowoczesnego zaplecza badawczego. To ważne w kontekście trwającej rozbudowy naszych mocy produkcyjnych – już w 2022 roku uruchomimy trzecią linię produkcji nawozów w naszym zakładzie. Chcielibyśmy, żeby wśród nowych pracowników nie zabrakło także pełnych energii studentów oraz absolwentów Politechniki Warszawskiej – powiedziała Agnieszka Żyro, prezes zarządu ANWIL S.A.

– Zaangażowanie przemysłu w inicjatywy podejmowane wspólnie z uczelniami zawsze przynosi wymierne korzyści w postaci rozmaitych wdrożeń, które służą naszemu społeczeństwu. Współpraca z ANWIL S.A., jednym z najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce, jest dla Politechniki Warszawskiej – uczelni badawczej – szansą na efektywne wykorzystywanie wzajemnych doświadczeń. Cieszę się, że nasi studenci i pracownicy dzięki podpisanemu porozumieniu uzyskają możliwość wymiany wiedzy z cenionymi ekspertami, którzy wniosą wkład w rozwój dziedzin realizowanych w naszej Uczelni – ocenił prof. dr hab. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

ANWIL od wielu lat współpracuje z ośrodkami naukowo-badawczymi. Ta kooperacja realnie przyczynia się do wdrażania kolejnych usprawnień technologicznych. Podobne porozumienia podpisane zostały m.in. z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej, Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej oraz Politechniką Poznańską.

ANWIL S.A. należy do grona największych i najnowocześniejszych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Jest producentem nawozów azotowych oraz jedynym polskim producentem suspensyjnego polichlorku winylu (nazwa handlowa: POLANVIL). Przynależność do Grupy Kapitałowej ORLEN zapewnia stabilność finansową, a współpraca z innymi spółkami Grupy – liczne efekty synergii. ANWIL jest również jednym z największych pracodawców w regionie kujawsko-pomorskim. Dobór najlepszych ludzi i rozwój ich kompetencji pozwala realizować ambitne plany biznesowe.

Politechnika Warszawska jest wiodącą w Polsce uczelnią techniczną. W 2019 r. znalazła się w gronie laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując status uczelni badawczej. Uczelnia aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych programach badawczych, dysponując szerokim potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą oraz laboratoryjną na światowym poziomie. Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *