Wsparcie rynku produktów pszczelich

Projekty dotyczące „Wsparcia rynku produktów pszczelich” w sezonie 2018/2019 można składać do 30 kwietnia.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów dotyczących mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2018/2019. Należy dostarczyć je osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r. W przypadku, gdy projekt składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

Uprawnionymi do składania projektów w ramach tego  mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania:

    związki pszczelarskie,
    stowarzyszenia pszczelarzy,
    zrzeszenia pszczelarzy,
    spółdzielnie pszczelarskie,
    grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej),
    organizacje producentów.

W sezonie 2018/2019 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

    przeprowadzenie szkoleń i konferencji;
    zakup sprzętu pszczelarskiego;
    zakup leków do zwalczania warrozy;
    zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
    zakup pszczół;
    wykonanie analiz jakości miodu.

Szczegółowe wymagania dla projektów oraz formularze określone zostały w Warunkach udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019. Informacje o mechanizmie można uzyskać:

    w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,
    w Oddziałach Terenowych KOWR,
    na stronie internetowej ARIMR i KOWR www.kowr.gov.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *