WPR i Zielony Ład jako kluczowe tematy

8 stycznia 2020 w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie nowej Prezydencji COGECA wybranej na dwuletnią kadencję. Prezydentem został Hiszpan Ramon Armengol, zaś pierwszym wiceprezydentem Agnieszka Maliszewska. W skład Prezydium weszli przedstawiciele Finlandii, Włoch, Francji, Niemiec i Danii.

Jako pierwsza wiceprzewodnicząca Agnieszka Maliszewska odpowiadać będzie za promocję  rozwoju spółdzielni w środkowo- wschodniej oraz bałtyckich państwach członkowskich.
Ponadto tematyka badań naukowych, innowacji i digitalizacja (RID), wykorzystanie najnowocześniejszych technologii oraz edukacja i umiejętności.
To zakresy działań nadzorowane przez A.Maliszewską w COGECA, ustalone podczas pierwszego spotkania nowej Prezydencji.
Spotkania Prezydencji są bardzo intensywne i niezwykle obfite pod względem treści merytorycznych. Omawiane są stanowiska COGECA w najważniejszych obszarach dotyczących sektora spółdzielczego w Europie oraz wpływu czynników zewnętrznych na funkcjonowanie europejskich spółdzielni rolniczych – mówi Agnieszka Maliszewska. – Trzeba też pamiętać o tym ważnym aspekcie, że COGECA reprezentuje interesy wszystkich unijnych spółdzielni rolniczych, zatem ważne jest wypracowanie takiego punktu widzenia, który zaspokaja interesy wszystkich krajów.

Jednym z najważniejszych obecnie na stole dokumentów jest Wspólna Polityka Rolna. Podkreślano, że wypracowanie polityki WPR w KE i PE będzie bardzo trudne. Obecnie trwają ożywione dyskusje, by osiągnąć realny kompromis. Jednakże ocenia się, że dopiero listopad 2020 jest realnym terminem do przyspieszenia prac, a być może nawet nadania temu dokumentowi kształtu ostatecznego. Niezwykle ważnym jest, aby w obecnej sytuacji osiągnąć płynne przejście ze starej do nowej WPR. Ale najważniejsze jest, aby rolnicy mogli się do tego przygotować.

Należy pamiętać, że obecnie  6 milionów rolników jest członkami ponad 22 000 spółdzielni (z których 1657 definiowanych jest organizacje jako producentów – POs). Spółdzielnie dostarczają miejsc pracy dla 600 tys. mężczyzn i kobiet. Grają kluczową rolę w poprawianiu jakości życia milionów gospodarzy małorolnych oraz ich rodzin, sprzyjając innowacjom w sektorze, umacniając ich członków – rolników oraz zapewniając zatrudnienie na obszarach wiejskich.
Spółdzielnie rolnicze to najbardziej adekwatne i zaawansowane narzędzie, które odpowiada potrzebom organizacyjnym rolników. Są to efektywne przedsiębiorstwa, które zrzeszają rolników w celu osiągania celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Ich sukces lub porażka zależne są od ich zdolności do służenia swoim członkom, którzy demokratycznie decydują o rozwoju i trajektorii przedsiębiorstwa, w zgodzie z potrzebami i okolicznościami. Umacniają rolników i dają im przewagę rynkową w procesie negocjacji z podmiotami niższego rzędu.
Aby umocnić pozycję rolników w łańcuchu dostaw żywności wzywamy instytucje europejskie do wspierania zakładania i rozwoju organizacji producenckich oraz do promowania spółdzielczego modelu biznesu. Fundamentalne znaczenie ma to, aby promować współpracę rolników za pomocą efektywnych środków i wsparcia finansowanego w ramach przyszłej WPR. Stałe inwestycje i innowacje muszą nieustannie dodawać wartości produkcji oraz zwiększać efektywność i konkurencyjność spółdzielni rolno-spożywczych, dając rolnikom lepszy dochód.
WPR jest i musi pozostać polityką, która wspiera europejskich rolników i ich spółdzielnie również poprzez dostarczanie celów, także tych w zakresie umów międzynarodowych takich jak Sustainable Development Goals (SDGs) czy porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu. Gospodarstwa rodzinne, spółdzielnie rolnicze i inne rolnicze i leśnicze przedsięwzięcia w całej swojej różnorodności odgrywają kluczową rolę w tym procesie.
COGECA jednoznacznie  sprzeciwia się cięciom w zakresie WPR. Budżet WPR wciąż zapewnia dobrą relację jakości do ceny dla wszystkich obywateli UE. Musi to być kontynuowane w przyszłości, bez jakichkolwiek cięć. Wzywamy do podtrzymania i stabilizacji budżetu WPR w realnych kategoriach.
WPR musi się stać łatwiejsza w użyciu i zarządzaniu, a jej system kontroli i sankcji musi zostać uproszczony, przede wszystkim dla jej beneficjentów.
W nawiązaniu do nowego modelu realizacji i planów strategicznych WPR, najważniejszym elementem jest zachowanie wspólnotowości polityki. Jako wspólna polityka UE, WPR musi bazować na wspólnych zasadach UE.
Innym bardzo ważnym tematem omawianym podczas pierwszego posiedzenia Prezydencji COGECA był dokument „Europejski Zielony Ład”. Na dziś Komisja Europejska nie jest w stanie przedstawić pełnej oceny skutków wprowadzenia tego dokumentu. Nie mniej jednak wiemy, że prace nad dokumentem są bardzo zaawansowane.
COGECA stara się przedstawiać wszelkie informacje dotyczące skutków dla rolnictwa, a także zabiega o zabezpieczenie interesów rolników i spółdzielni.
W Zielonym Ładzie kilka z tych celów jest mocno związanych z sektorem rolniczym. W szczególności jest to bardziej zmodernizowana i uproszczona WPR, transformacja rolnictwa i obszarów wiejskich, przejście do ekonomii cyrkularnej oraz strategia od gospodarstwa do widelca, przeplatane ściśle z procesem reform obecnej WPR. Aspekty te muszą zostać skrupulatnie przeanalizowane i rozważone dla wprowadzenia polityki, mającej na celu wsparcie zrównoważonej ekonomii rolników, funkcjonowanie rynku poprzez wnoszenie wkładu do bardziej zrównoważonego pod względem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym sektora rolno-spożywczego.
Rolnictwo i leśnictwo mogą dostarczyć długoterminowych rozwiązań z uwagi na to, że odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu wynikających ze zmian klimatu działań przystosowawczych i przeciwdziałających. Mają znaczny potencjał w dziedzinie redukcji emisji, wychwytywania węgla i wzmacniania ekonomii w sposób bardziej zrównoważony.
Zdaniem Agnieszki Maliszewskiej rolnicy muszą być zachęcani do inwestowania w technologie, które redukują emisję gazów cieplarnianych i zwiększają wychwytywanie i recykling dwutlenku węgla (np. Technologie precyzyjnego rolnictwa oraz wytwórnie biogazu, wychwytujące metan ze składów nawozu). Spółdzielnie rolnicze grają w tej kwestii ogromną rolę w rozpowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań aby osiągnąć cele. Musi to mieć sens  ekonomiczny i ekonomia skali, jako wynik współpracy rolników, ma nadrzędne znaczenie.
Badania i Innowacje są kluczowe dla rozwoju i dostarczają innowacyjnych narzędzi i rozwiązań europejskim rolnikom, ich spółdzielniom i właścicielom lasów aby zwiększyć ich produktywność i przystosować do zmian klimatu poprzez redukcję wpływu na środowisko. Wiele spółdzielni rolniczych utworzyło specjalne programy, które towarzyszą rolnikom podczas testowania „Nowych rozwiązań rolniczych”, które zostały przygotowane przez ekspertów w dziedzinie Badań i Innowacji, wspierających rolników w dążeniu w kierunku bardziej zrównoważonemu rolnictwu.
Będziemy czerpać wzorce najlepszych rozwiązań, by wdrażać je w Polsce, to będę proponowała polskim spółdzielniom – dodaje Agnieszka MALISZEWSKA.
To tylko nieliczne z tematów poruszanych podczas pierwszego posiedzenia nowej Prezydencji.

Wyjazd został sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Polska Izba Mleka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *