Wniosek o przeprowadzenie redukcyjnego odstrzału jeleniowatych w woj. zachodniopomorskim

fot. fb.com/OcypelPerlaKociewia/

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z IX Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 16 września 2017 roku zwrócił się do Ministra Środowiska o przeprowadzenie redukcyjnego odstrzału jeleniowatych w województwie zachodniopomorskim.

W odpowiedzi Ministerstwo Środowiska przekazało następujące informacje i propozycje:

Działania podejmowane przez Polski Związek Łowiecki od wielu lat ukierunkowane są na zachowanie różnorodności biologicznej rodzimej fauny oraz gospodarowanie populacjami zwierząt łownych. Jednym z głównych aspektów działalności PZŁ jest ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny oraz uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego.

Sytuacja zwierzyny grubej w okresie ostatnich 10 lat uległa znacznym zmianom i jest przedmiotem analiz oraz przygotowywanych i opiniowanych mian w prawie zarówno wewnątrzorganizacyjnym PZŁ jak i ogólnie obowiązującym.

Celem określenia wspólnej polityki zarządzania zasobami zwierzyny grubej, w roku 2016 w Solcu Kujawskim odbyło się seminarium, w którym udział wzięli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, Naczelnej Rady Łowieckiej, Ministerstwa Środowiska, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych lub ich zastępcy, przedstawiciele zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego, a także placówek naukowych zajmujących się tematyką łowiecką. Efektem spotkania było wypracowanie wspólnych wniosków zaakceptowanych przez dr. Konrada Tomaszewskiego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz dr. Lecha Blocha – Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ w zakresie gospodarowania populacjami zwierzyny grubej.

Odnosząc się do celowości wprowadzenia odstrzału redukcyjnego jeleniowatych na terenie województwa zachodniopomorskiego, gospodarka łowiecka prowadzona jest w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie piany hodowlane. Wieloletnie łowieckie plany hodowlane sporządzają dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w uzgodnieniu z marszałkami województw i Polskim Związkiem Łowieckim. Na podstawie tak opracowanych planów właściwi nadleśniczowie zatwierdzają roczne plany łowieckie doprowadzając do docelowej liczebności zwierzyny.. Mając na uwadze powyższe sugerujemy, aby Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Szczecinie o zmianę docelowej liczebności zwierzyny w wieloletnich łowieckich planach hodowlanych na terenach, w których występuje bardzo duże zagęszczenie zwierząt łownych zagrażające trwałości upraw rolnych.

Ponadto zwracamy uwagę na fakt, że podczas ostatniej nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne wydłużono okres polowań na jelenie i daniele w całym kraju. Rozwiązanie to umożliwi sprawniejsze realizowanie planów odstrzału tych zwierząt.

Informujemy także, że zgodnie z art. 33a ustawy o ochronie zwierząt w przypadku gdy zwierzyna stanowi nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka w tym gospodarki łowieckiej, właściwy terytorialnie sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz Polskiego Związku Łowieckiego może określić w drodze uchwały, miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji zwierząt.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *