Wieloletnio odłogowane grunty z Zasobu WRSP

Zarząd DIR w piśmie do Dyrektora KOWR z dnia 25.09.2017 r. poruszył sprawę wieloletnio odłogowanych gruntów z Zasobu WRSP. Rolnicy zainteresowani dzierżawą z Zasobu WRSP zgłaszają Dolnośląskiej Izbie Rolniczej, że część gruntów wystawiana do przetargów przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (który przejął wszystkie zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa po Agencji Nieruchomości Rolnych) wymaga dużych nakładów finansowych na przywrócenie ich do właściwej kultury rolnej w związku z wieloletnim odłogowaniem.

W glebach odłogowanych zachodzi wiele niekorzystnych procesów, m.in. sukcesja wtórna, zmiany właściwości fizycznych, przesuszenie gleby, degradacja próchnicy, wymywanie azotu, erozja, nagromadzanie się diaspor chwastów, patogenów chorób i szkodników. Upływ czasu wzmaga wszystkie te niekorzystne procesy. Przed rolniczym zagospodarowaniem takich gruntów niezbędne jest więc przeprowadzenie wielu zabiegów mechanicznych, agrotechnicznych oraz chemicznych. Proces ten jest nie tylko kosztowny, ale jest również rozłożony w czasie. Rolnicy, którzy wydzierżawiają z Zasobu WRSP uprzednio odłogowane nieruchomości, oprócz kosztów związanych z przywróceniem gruntu do użytkowania rolniczego, ponoszą od dnia zawarcia umowy dzierżawy również opłaty związane z czynszem dzierżawnym i zobowiązaniami publiczno – prawnymi (podatek rolny, leśny, opłaty melioracyjne). Jak słusznie zauważają rolnicy przez okres co najmniej 2-3 lat dzierżawa takich gruntów nie przynosi im pożytków, a jedynie generuje koszty.

Istotą dzierżawy jest to, że wydzierżawiający na oznaczony czas oddaje dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków, w zamian za co dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu czynsz. W przypadku wydzierżawiania gruntów odłogowanych istota tego stosunku prawnego łączącego strony umowy jest zachwiana.

Mając na względzie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1491 – z późn. zm.), Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zawnioskował do  Dyrektora KOWR, aby zgodnie z art. 40 ust 2. ustawy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa stosował okresowe zwolnienie z czynszu dzierżawnego ze względu na stan nieruchomości przeznaczanych do dzierżawy.

Przywołany art. 40 ust 2 ustawy zakłada bowiem, że Agencja (obecnie KOWR) może zwolnić dzierżawcę z opłat czynszowych na warunkach określonych w umowie:
1) w okresie pierwszych trzech lat dzierżawy użytków rolnych odłogowanych co najmniej przez okres jednego roku przed dniem zawarcia umowy dzierżawy;
2) na okres nie dłuższy niż pięć lat, w przypadkach uzasadnionych stanem przedmiotu dzierżawy lub realizacją inwestycji tworzących nowe miejsca pracy.

Przepis ten jest więc jednym z narzędzi prawnych służących wsparciu gospodarstw rolnych w sytuacji, gdy zachodzą ku temu uzasadnione okoliczności w związku ze stwierdzonym odłogowaniem gruntów.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przed wystawieniem nieruchomości do dzierżawy przeprowadza wizję w terenie, a więc stan jej zagospodarowania jest znany i nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastosować zwolnienie z czynszu dzierżawnego w przypadku stwierdzenia przez pracowników KOWR, że grunt przeznaczony do dzierżawy jest odłogowany.

Wprowadzone ustawą z dnia 14.04.2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U z 2016, poz. 585) regulacje mają na celu wzmocnienie ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej. Preferowanie wieloletniej dzierżawy nieruchomości rolnych z Zasobu WRSP na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych jako podstawowej formy zagospodarowania ziemi państwowej zostało przyjęte z wielką aprobatą przez środowisko rolnicze.

Zastosowanie przez KOWR zgodnego z prawem wsparcia w postaci czasowego zwolnienia z opłat czynszowych będzie stanowiło istotne wsparcie rozwoju gospodarstw rodzinnych i w znacznym stopniu wpłynie na poprawę ich konkurencyjności. Jednocześnie mienie Skarbu Państwa, którym zarządza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w okresie zastosowanej ulgi będzie przywracane do właściwej kultury rolnej, a zatem będzie spełniane jedno z zadań ustawowych nałożonych na KOWR, tj. tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej liczy na pełne zrozumienie oczekiwać rolników w tym zakresie i wdrożenie przez Pana Dyrektora wszystkich rozwiązań wynikających z przepisów prawa, które mają sprzyjać gospodarstwom rodzinnym.

Jednocześnie Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej poprosił o udzielenie informacji w stosunku do ilu nieruchomości w latach 2016-2017, wystawionych do przetargów na dzierżawę, zastosowano zwolnienie z czynszu na podstawie art. 40 ust 2 Ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w ujęciu rok/gmina/powiat/nieruchomość/powierzchnia w ha/okres zwolnienia z czynszu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *