W sprawie umożliwienia korzystania z dróg leśnych

Odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 19 grudnia 2017 r. >>> w sprawie umożliwienia korzystania ze zmodernizowanych dróg leśnych rolnikom i mieszkańcom wsi, Ministerstwo Środowiska w piśmie z dnia 22 stycznia 2018 r. informuje co następuje:

„Sprawa udostępniania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa uregulowana jest w Rozdziale 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788, z późn. zm.). Zgodnie z art. 29 tej ustawy ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Od tej generalnej zasady istnieją wyjątki. Zgodnie z art. 29 ust. 3 powyższy przepis nie dotyczy osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów, podczas wykonywania czynności gospodarczych.

W przypadkach uzasadnionych dobrem lokalnej społeczności, głównie na terenach o dużej lesistości, nadleśniczowie Lasów Państwowych podejmują decyzję o stałym udostępnieniu wyznaczonych dróg leśnych do ruchu publicznego. Odbywa się to bez względu na źródło finansowania modernizacji oraz bieżącego utrzymania drogi. Przy podejmowaniu takiej decyzji zawsze brane jest pod uwagę zachowanie bezpieczeństwa użytkowników dróg podczas wykonywania prac leśnych.

W szczególnych przypadkach nadleśniczy może wydać jednorazową lub czasową zgodę na korzystanie z wyznaczonych dróg leśnych dla podmiotów zewnętrznych. Odbywa się to na wniosek zainteresowanych. Modernizowanie sieci dróg leśnych na terenach zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ma na celu usprawnienie ustawowych zadań prowadzenia gospodarki leśnej, w tym lepsze zabezpieczenie przeciwpożarowe obszarów leśnych. Zapewnienie i utrzymanie komunikacji, w tym dobrej jakości sieci dróg publicznych, jest w dużej części zadaniem samorządów, które mogą w tym celu korzystać ze środków unijnych.”

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *