W sprawie protokołów z czynności kontrolnych ARiMR

Realizując wniosek zgłoszony podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR w dniu 11 kwietnia 2017 r. zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w kwestii przeprowadzanych przez ARiMR czynności kontrolnych.

Z przeprowadzanych czynności kontrolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wśród beneficjentów ubiegających się o płatności obszarowych sporządzany jest w formie pisemnej raport/informacja pokontrolna. Wykrycie nieprawidłowości w czasie kontroli może skutkować zmniejszeniem lub nieprzyznaniem płatności obszarowych w danym roku, wieloletnimi sankcjami lub całkowitym wykluczeniem z ubiegania się o pomoc.

Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że rolnicy sygnalizują, że protokół z w/w kontroli jest dla nich mało czytelny – są w nim stwierdzone uchybienia w formie kodów, np. że powierzchnia działki jest zawyżona, ale nie ma dokładnej informacji o ile, lub że na danej działce prowadzi się inną uprawę niż powinna tam być, ale nie podaje się o jaką uprawę chodzi. W protokole powinny być zamieszczane bardziej szczegółowe wyjaśnienia aby rolnikom łatwiej było się ustosunkować do ustaleń zawartych w raporcie i ewentualnie zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie.

Dodatkowo, zdaniem samorządu rolniczego należałoby umieścić na końcu takiego raportu pokontrolnego informację, czy wykryte uchybienia będą miały wpływ na zmniejszenie lub nieprzyznanie płatności.

W związku z tym zwrócono się z wnioskiem o doprecyzowanie protokołu kontroli aby był bardziej zrozumiały dla rolników.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *