W Sejmie o handlu zagranicznym i GMO

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rozwoju i Finansów na temat rolnych aspektów polityki handlowej Unii Europejskiej w 2017 r. oraz na temat struktury importu i eksportu produktów rolno-spożywczych. Przedstawiciele resortów poinformowali o wybranych, szczególnie istotnych z punktu widzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zagadnieniach z zakresu polityki handlowej UE oraz o polskim imporcie i eksporcie. W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. sprowadzono do Polski artykuły rolno-spożywcze o wartości 13,8 mld euro (wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. o 10,7%).

Udział w imporcie przedstawiał się następująco:  z UE importowano 70,2% towarów o wartości 9,7 mld euro (w stosunku do okresu styczeń-wrzesień 2016 r. wzrost o 11,8%), największym eksporterem do Polski są Niemcy. Z krajów EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria) – 5,1%, z krajów Ameryki Południowej importowano – 6,2% towarów, z Wspólnoty Niepodległych Państw – 3,9% z krajów NAFTA (Kanada, Meksyk, USA) – 2,1%,  z pozostałych krajów – 12,6%. Główne towary rolno-spożywcze (pod względem wartości) importowane do Polski w br. to: mięso wieprzowe, ryby świeże i filety rybne, makuchy sojowe i karma dla zwierząt.

Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. to 19,9 mld euro (wzrost o 12,3%). Do państw Unii eksportowaliśmy 81,3% towarów (główni odbiorcy to Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Włochy), do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw – 4,8%, do krajów NAFTA – 2,5%.

W trakcie dyskusji pytano o stan rozmów i wymiany handlowej z Chinami. Poruszono kwestię zagrożeń dla eksportu z Polski w związku z rozszerzaniem się ASF i ewentualnym zagrożeniem grypą ptaków oraz możliwością utraty niedawno otwartych, perspektywicznych rynków. Pytano o import produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, traktowanej w sposób preferencyjny przez przepisy unijne.

Na kolejnym w tym dniu posiedzeniu połączone Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424). Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i dotyczy ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO, obowiązku jej zgłoszenia i sposobu podania do publicznej wiadomości.

Komisje przyjęły następujące poprawki do przedłożonego druku:

    zwiększenie odległości umożliwiającej wpis uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO, z 10 km do 30 km od granicy obszaru, dla którego ustanowiono formę ochrony przyrody,
    rozszerzenie grona podmiotów opiniujących dokonanie wpisu uprawy GMO do rejestru o radę powiatu, sejmik województwa oraz właściwą terytorialnie izbę rolniczą;
    zapewnienie skuteczności sankcji karnej za prowadzenie uprawy GMO bez wymaganego wpisu do rejestru.

Komisje będą kontynuować rozpatrywanie sprawozdania na kolejnym posiedzeniu.

W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pani Ewa Lech oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska pan Andrzej Szweda-Lewandowski. Sprawozdaje: Grzegorz Anczewski

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *