W co lubimy inwestować? Zależy od wieku

Według danych z badania przeprowadzonego na zlecenie Wiener, to mężczyźni częściej czują się jedynymi osobami kierującymi gospodarstwem, ale jednocześnie deklarują, że to wraz z partnerką są osobami decydującymi w sprawach finansowych oraz w sprawie ubezpieczeń. Z kolei planowanie rozwoju gospodarstwa rolnego rozkłada się inaczej w zależności od… wieku. Starsi rolnicy (powyżej 45 r.ż.) chcą głównie inwestować w maszyny i urządzenia, a w inne elementy, takie jak m.in. nowoczesne oprogramowanie, budowle i maszyny budowlane znacznie częściej chcą inwestować młodzi rolnicy.

Decydujący głos

Rolnictwo jest jedną ze strategicznych gałęzi polskiej gospodarki, które odpowiada za 3% PKB w Polsce. Wiener, ubezpieczyciel oferujący polisy majątkowe m.in. dla sektora agro, zbadał rolę kobiet i mężczyzn w nowoczesnym rolnictwie. W badaniu uwzględniono zachowania i przekonania rolników, w tym na temat ról społecznych, zarządzania gospodarstwem, finansami oraz uczestnictwa w życiu społecznym gminy oraz kwestii zdrowotnych.

Cyfryzacja i inwestycje budowlane priorytetem młodych rolników

Rolnicy, zapytani o plany na najbliższy czas przyznają, że będą rozwijali swoje gospodarstwa. Aż 76% z nich zamierza kupić maszyny i urządzenia, 40% – rozpocząć inwestycje budowlane, a co 3. osoba – poszerzyć areał gruntów poprzez zakup lub dzierżawę. Rolnicy nie zapominają o inwestycjach w nowoczesne technologie, co 4. respondent planuje inwestycje w digitalizację, tyle samo co zakup zwierząt hodowlanych. Ponad 14% ma zamiar zmienić zakres produkcji lub hodowli. O rozwoju gospodarstwa najczęściej myślą przedstawiciele najmłodszego pokolenia (do 45 r.ż.), choć rzadziej niż inne grupy czują się osobą decyzyjną w gospodarstwie (zaledwie 52% w grupie do 34 r.ż. i 61% wśród osób 35-44).

Zdecydowanie rzadziej o planach inwestycyjnych myślą rolnicy w wieku 45-64 lata, mimo że to właśnie oni najliczniej wskazują siebie jako osoby decydujące o kierunkach rozwoju (99% w wieku 45-54 i 96% w wieku 55-64). Jest to także grupa, która najrzadziej myśli o sukcesji gospodarstwa (23% osób 45-54 i 39% w grupie 55-64 vs. 57% w grupie 35-44 i 68% w grupie pow. 65 r.ż.).


Co 3. gospodarstwo rolne posiada rozszerzone ubezpieczenie

Najmłodsi rolnicy najwięcej uwagi poświęcają także zabezpieczeniu finansowemu gospodarstw na wypadek nieprzewidzianego zdarzenia. To właśnie ta grupa zdecydowanie częściej decyduje się na ochronę ubezpieczeniową wykraczającą poza niezbędne minimum zapisane w przepisach prawa. Rozszerzone ubezpieczenie posiada co 3. gospodarstwo osób do 45 r.ż., nieco ponad 14% z grupy 45-55 lat i zaledwie kilka procent wśród właścicieli w wieku powyżej 55 lat. Rolnicy najczęściej obawiają się wichur, zalań i przepięć. Ponad 40% rolników posiada dodatkową ochronę w postaci polisy obejmującej maszyny rolnicze, a 37% – następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika, osób bliskich lub pracujących w gospodarstwie.

Co 10. badana osoba planuje rozszerzyć zakres ubezpieczenia – głównie o ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym z możliwością rozszerzenia o działalność agroturystyczną (24%) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika, osób bliskich lub osób pracujących w gospodarstwie (24%). Co 5. osoba zainteresowana jest dodatkowym ubezpieczeniem ruchomości domowych, małych budynków, budowli lub stałych elementów oraz ubezpieczeniem mienia od dewastacji.

madeinpr.pl red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *