VI Konferencja samorządu rolniczego w Sejmie RP

W sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się VI konferencja samorządu rolniczego pt. „Bieżąca sytuacja w rolnictwie oraz działalność izb rolniczych, związków zawodowych i społeczno-zawodowych organizacji rolników”, w której udział wzięło ok. 300 rolników niemal z całej Polski.

W konferencji z przedstawicielami izb rolniczych udział wzięli także zaproszeni goście: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, który przestawił informację o aktualnych pracach toczących się w resorcie rolnictwa oraz Podsekretarz Stanu w MRiRW – Ryszard Zarudzki, który omówił dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju wsi i rolnictwa w perspektywie do 2030 r. oraz  sposób ujęcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w krajowych dokumentach strategicznych, w szczególności w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

W swoim wystąpieniu, Minister wzorowo ocenił współpracę z izbami rolniczymi, podkreślając, że izby zgłaszają wiele postulatów i wniosków oraz otrzymują propozycje rozwiązań. Zaznaczył, że samorząd rolniczy właściwie reprezentuje polskich rolników w relacjach z administracją rządową. Pomimo często trudnego dialogu, w większości przypadków znajdowane są wspólne rozwiązania, a dyskusja odbywa się na poziomie merytorycznych argumentów.

Ponadto, podsumowane zostały dwa lata prac resortu rolnictwa. Minister omówił główny cel prowadzonych w tym czasie działań, którym była poprawa opłacalności produkcji rolnej wskazał, że w tym zakresie nastąpiła poprawa, zwłaszcza na rynku mleka i wieprzowiny.

Minister omówił również zmiany wprowadzone w zakresie obrotu ziemią, działania dotyczące poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, tworzenia nowych miejsc pracy na wsi, a także zmian organizacji administracji działającej w obszarze rolnictwa.

Wśród zgłaszanych podczas dyskusji przez rolników problemów, najczęściej powtarzała się sprawa szkód łowieckich oraz afrykańskiego pomoru świń. W odpowiedzi, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał, że dziki to główny wektor roznoszenia wirusa ASF. Poinformował też,  że ministerstwo przygotowało kolejną specustawę, która który pozwoli na większą redukcję ich populacji.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz zwrócił uwagę, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel zawsze zapoznaje się z propozycjami zgłaszanymi przez samorząd rolniczy i słucha głosów, które niepokoją polską wieś.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały także wystąpienia dotyczące bieżącej sytuacji w rolnictwie i działalności izb rolniczych, związków zawodowych i społeczno-zawodowych organizacji rolników. Prof. dr hab. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił sektor rolno-żywnościowy w rozwoju gospodarczym Polski – znaczenie i wyzwania, dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przedstawiła organizacje rolnicze w Polsce i ich wpływ na politykę rolną, dr hab. Beata Jeżyńska prof. nadzw. Z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie omówiła izby rolnicze w Polsce jako partnerów niedocenianych a dr Mirosław Drygas z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprezentował na potencjalne zadania izb rolniczych w Polsce.

Prezentacje do pobrania:

  1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki – Dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju wsi i rolnictwa w perspektywie do 2030 r.;
  2. Dr hab. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Sektor rolno-żywnościowy w rozwoju gospodarczym Polski – znaczenie i wyzwania;
  3. Dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN – Organizacje rolnicze w Polsce i ich wpływ na politykę rolną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *