Uwaga podmioty skupujące mleko krowie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa respektując ustawowe zawieszenie biegu terminu składania poniższych informacji, zwraca się z prośbą o sukcesywne przesyłanie tych informacji, o ile taka możliwość istnieje.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż na podstawie art. 15zzr ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów zawitych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, czyli na złożenie informacji, określonych w art. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1430), tj.:

  • do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, składanej Dyrektorowi OT KOWR właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego Informacji miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego [Rpps_P1_z4];
  • 3 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, składanej pisemnie do Dyrektora Generalnego KOWR o zaprzestaniu wykonywania tej działalność.

KOWR respektując ustawowe zawieszenie biegu terminu składania ww. informacji zwraca się do Państwa z prośbą o sukcesywne przesyłanie ww. informacji o ile taka możliwość istnieje.

Ponadto, w czasie trwania epidemii, brak jest podstaw do wszczynania przez organ postępowań w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzesłanie bądź nieterminowe przesłanie informacji, o których mowa wyżej (wynikających z treści art. 2a ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych).

KOWR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *