Ustawa przeciw ASF w sejmie

Pod obrady sejmu wniesiony został poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Projekt ten został w szybkim trybie prac legislacyjny skierowany do prac w sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, która na swoim posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2019 r pracowała nad tym projektem. Procedowany projekt realizuje szereg naszych postulatów zgłaszanych od ponad 6 lat w celu skutecznej walki z ASF. W szczególności dotyczy to usprawniania i zwiększenia skuteczności działań zmierzających do redukcji populacji dzików a także wdrożenie zasad bioasekuracji nie tylko dla rolników ale również myśliwych i służb zabezpieczających polowania sanitarne. Mimo bardzo szybkiej ścieżki legislacyjnej Izby Rolnicze zgłosiły szereg uwag.

    W zakresie o przestrzeganiu bioasekuracji przez pracowników lasów państwowych i związanych z nimi firm np. zakłady usług leśnych i inne podmioty wykonujące prace na terenie lasów.
    Przepisy o przestrzeganiu bioasekuracji przez służby samorządowe np. straże gminne czy miejskie.
    Przepisy wzmacniające państwowe służby weterynaryjne – szczególnie na obszarach zagrożonych przez ASF a mających duże znaczenie dla produkcji trzody chlewnej. Wnosimy o zwiększenie obsady powiatowych inspekcji weterynaryjnych oraz ich wyposażenia w tych regionach.
    Przepisy o zabezpieczeniu wystarczającej liczby chłodni do przechowywania dzików.
    Przepisy o zabezpieczeniu materiałów do budowy ogrodzeń.
    Przepisy umożliwiające używanie tłumików na terenie całej Polski.
    Przepisy nakazujące wojewodom włączenie przedstawicieli rolników (np. izb rolniczych) do składów wojewódzkich sztabów kryzysowych w zakresie zwalczania ASF.
    W zakresie prawa budowlanego wprowadzenie przepisów upraszczających budowę płotu powyżej 2 m i innych budowli czy też urządzeń wspomagających dostosowanie gospodarstwa do wymagań bioasekuracji a nie tylko niecki.
    Wprowadzenie wymogu zasięgnięcia i uwzględnienia opinii właściwej terytorialnie IR do określenia szczegółowych zasad , trybu i kryteriów oceny dzierżawców obwodów łowieckich. Przypominamy, że 70% obwodów łowieckich stanowią pola uprawne.
    Precyzyjne określenie czasu opiniowania powoływania i odwoływania Łowczego przez Naczelną Radę Łowicką do np. 14 dni.
    Wprowadzenie surowych kary za wszelkie utrudnianie lub uniemożliwianie polowania łącznie z koniecznością zwrotu dla kół łowieckich kosztów organizacji polowania.
    Zapis dotyczący wydania rozporządzenia lekarza weterynarii odnośnie zamykania przejść dla zwierząt, należy uzupełnić o zapis o karach za ich umyślne niszczenie czy też otwieranie.
    Konieczne jest wprowadzenie zapisów zobowiązujących zarządców parkingów znajdujących się przy drogach (krajowych, powiatowych, gminnych) do umieszczania koszy na śmieci, które uniemożliwią dzikiej zwierzynie ich otwarcie i rozniesienie resztek oraz śmieci będących potencjalnym zagrożeniem wirusem ASF.
    W przypadku odłowu, odstrzału, poszukiwania padłych zwierząt czy też transportu zwierząt lub też ich zwłok na gruntach prywatnych – konieczne jest w przypadku dokonania uszkodzeń upraw lub płodów rolnych, przyznanie rekompensaty z tego tytułu.
    W ustawie należy jasno sprecyzować działania, procedury w przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego w czasie trwania tej umowy. Kto przejmuje odpowiedzialność na tym terenie w zakresie gospodarki łowieckiej, bioasekuracji, odszkodowań, aż do czasu wyłonienia kolejnego dzierżawcy.
    Brak jest uregulowań dotyczących walki z ASF na terenach wyłączonych z obwodów łowieckich oraz na terenach na których zostały złożone oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na wskazanych nieruchomościach.
    Konieczne jest wprowadzenie zapisów regulujących odłów zwierząt w miastach. Niedopuszczalne jest odławianie dzików w miastach i wypuszczanie w innym terenie. Konieczne jest uśmiercanie i utylizacja odłowionych dzików w miastach.
    Nieprecyzyjna jest próba wprowadzenia tą ustawą zmian do Prawa łowieckiego, które mają się nijak do zwalczania ASF. Mamy tu na myśli przepisy odnoszące się do zachowań, które mogą być traktowane przez myśliwych za utrudnianie polowania (projektowany art. 42aa pkt 16). Przepis jest bardzo ogólnikowy, nie wyjaśnia na czym miałoby polegać „celowe utrudnianie lub uniemożliwianie” (czy spacer po lesie już będzie tak kwalifikowany?). Brak precyzji ustawodawcy w tej mierze może doprowadzić do sytuacji, w której przepis ten będzie martwy, albowiem potencjalni utrudniający będą odmawiać przyjęcia mandatów, w sądzie zaś będzie niezwykle trudno wykazać, że ktoś celowo utrudniał lub uniemożliwił polowanie.

– Pomimo naszych konstruktywnych uwag z satysfakcją przyjmujemy pojawienie się tej ustawy oraz fakt, że zawiera ona zapisy, które znajdują się w naszych stanowiskach, przyjmowanych od 6 lat. Pod tym linkiem znajdziecie Państwo nasze najnowsze stanowisko w sprawie ASF, podjęte przez II walne zgromadzenie WIR VI kadencji oraz pozostałe stanowiska podejmowane od 2015 roku – ocenia Wielkopolska Izba Rolnicza.

WIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *