Uproszczenie przepisów dla przydomowych oczyszczalni ścieków

Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej P. Marka Gróbarczyka w sprawie uproszczenia przepisów dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w piśmie z dnia 31 marca 2020 r. odpowiedziało, że w związku z licznymi sygnałami dotyczącymi zarówno problemów związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków, jak i obciążeniami natury administracyjnej i finansowej przy realizacji tego rodzaju inwestycji, Ministerstwo podjęło prace legislacyjne w powyższym zakresie.

W myśl art. 33 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), w ramach zwykłego korzystania z wód, właściciel nieruchomości może w jej obrębie wprowadzać do 5 m3 na dobę ścieków oczyszczonych w stopniu wymaganym ustawą — Prawo wodne. Zatem wprowadzanie na terenie własnej nieruchomości ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków w ilości nieprzekraczającej 5 m3 stanowi zwykłe korzystanie z wód, które nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Należy jednocześnie mieć na uwadze, że przy wprowadzaniu ścieków do środowiska w ramach zwykłego korzystania z wód, powinny zostać spełnione wymagania określone w szczególności w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Wymaga jednak podkreślenia, że zgodnie z art. 33 ust. 2 ww. ustawy, prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej. Poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów.

W związku z powyższym, w przypadku wykonywania wylotu służącego do odprowadzania ścieków do środowiska z przydomowej oczyszczalni ścieków (również m.in. w formie drenażu rozsączającego, studni chłonnej), każdorazowo konieczne jest dokonanie oceny, czy będzie miał on wpływ na kształtowanie zasobów wodnych (wpływ na stan i skład wód podziemnych znajdujących się w gruncie, na którym usytuowany jest dany wylot) — od tego bowiem zależeć będzie kwalifikacja takiego obiektu jako urządzenie wodne i ewentualne odstąpienie od wymogu uzyskania stosownej zgody wodnoprawnej.

Zatem w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego powinna być rozpatrywana indywidualnie przez właściwy miejscowo organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *