Uproszczenie przepisów dla przydomowych oczyszczalni ścieków

Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej P. Marka Gróbarczyka w sprawie uproszczenia przepisów dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w piśmie z dnia 31 marca 2020 r. odpowiedziało, że w związku z licznymi sygnałami dotyczącymi zarówno problemów związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków, jak i obciążeniami natury administracyjnej i finansowej przy realizacji tego rodzaju inwestycji, Ministerstwo podjęło prace legislacyjne w powyższym zakresie.

W myśl art. 33 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), w ramach zwykłego korzystania z wód, właściciel nieruchomości może w jej obrębie wprowadzać do 5 m3 na dobę ścieków oczyszczonych w stopniu wymaganym ustawą — Prawo wodne. Zatem wprowadzanie na terenie własnej nieruchomości ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków w ilości nieprzekraczającej 5 m3 stanowi zwykłe korzystanie z wód, które nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Należy jednocześnie mieć na uwadze, że przy wprowadzaniu ścieków do środowiska w ramach zwykłego korzystania z wód, powinny zostać spełnione wymagania określone w szczególności w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Wymaga jednak podkreślenia, że zgodnie z art. 33 ust. 2 ww. ustawy, prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej. Poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów.

W związku z powyższym, w przypadku wykonywania wylotu służącego do odprowadzania ścieków do środowiska z przydomowej oczyszczalni ścieków (również m.in. w formie drenażu rozsączającego, studni chłonnej), każdorazowo konieczne jest dokonanie oceny, czy będzie miał on wpływ na kształtowanie zasobów wodnych (wpływ na stan i skład wód podziemnych znajdujących się w gruncie, na którym usytuowany jest dany wylot) — od tego bowiem zależeć będzie kwalifikacja takiego obiektu jako urządzenie wodne i ewentualne odstąpienie od wymogu uzyskania stosownej zgody wodnoprawnej.

Zatem w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego powinna być rozpatrywana indywidualnie przez właściwy miejscowo organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *