Szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę

Realizując wnioski przyjęte podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji, Zarząd KRIR w dniu 12 kwietnia 2017 r. zwrócił się do Ministra Środowiska Pana Prof. dr hab. Jana Szyszko w sprawach dotyczących szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę w uprawach rolnych.

Rolnicy z coraz większym niepokojem patrzą na szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę w uprawach rolnych. Niepokojącym jest fakt, że pogłowie tych zwierząt mocno przekracza ilości optymalne dla środowiska oraz rolników, a na przestrzeni ostatnich kilku lat liczebność niektórych gatunków wzrosła o kilkadziesiąt procent. Dlatego niezwłocznie należy podjąć działania mające na celu diametralne obniżenie populacji gatunków dużych zwierzyny płowej oraz dzików, które odpowiadają za powodowanie największych strat w uprawach rolnych. Do niedawna głównymi sprawcami szkód były głównie dziki, jednak w ostatnim czasie w niektórych regionach Polski, obserwuje się zwiększoną liczebność i negatywną dla rolnictwa działalność jeleni, które coraz częściej wchodzą na pola i niszczą uprawy.

W związku z trudną sytuacją rolników, których uprawy, a tym samym dochody są zagrożone, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje o zliczenie obsady dzików na obszarach wiejskich i redukcji stanu tego gatunku do 0,2 szt/100ha obszarów leśnych oraz o natychmiastowe i radykalne zmniejszenie liczebności zwierzyny łownej – jeleniowatych.

Ponadto, w niektórych województwach odnotowuje się zwiększoną liczebność bobra, a szkody wyrządzane są bardzo dotkliwe dla rolnictwa również tam, gdzie zwierzęta uszkadzają wały przeciwpowodziowe czy urządzenia melioracyjne. Dlatego też należałoby niezwłocznie podjąć takie działania, które przyczynią się do redukcji populacji bobra i pozostawienia optymalnej dla środowiska liczebności zwierząt tego gatunku.

Zarząd KRIR zawnioskował o odniesienie się do powyższych wniosków oraz jak najszybsze podjęcie prac, które pozwolą na zmniejszenie szkód w uprawach rolnych.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *