Strzelce Opolskie: wojewoda uchylił zakaz nawożenia

W odpowiedzi na prośbę samorządu rolniczego o stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie Wojewoda Opolski przekazał, że z uwagą zapoznał się wnioskiem i odpowiadając na przedmiotowy wniosek, na podstawie art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) wyjaśnił, że Wojewoda Opolski – zgodnie z treścią art. 85 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) – z urzędu oraz wyłącznie na podstawie kryterium zgodności z prawem, pełni nadzór nad uchwałodawczą działalnością samorządu gminnego.

Przekazano, że w oparciu o powyższe kryterium organ nadzoru zbadał przedmiotową Uchwałę Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich i wydał w jej sprawie rozstrzygnięcie nadzorcze o Nr PN.lll.4131.1.1.2018.KN z dnia 22 stycznia 2018 roku, stwierdzając jej nieważność w części, tj. § 22 ust. 4 pkt 1 i 2 (które określają, że nawozy naturalne stanowiące m.in. obornik, gnojówkę i gnojowicę, przeznaczone do rolniczego wykorzystania, nie mogą być stosowane w odległości mniejszej niż 100 metrów od istniejących budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej oraz w niedzielę, święta i dni je poprzedzające – przyp. red.).

Wojewoda Opolski poinformował, że zgodnie z treścią niniejszego rozstrzygnięcia, Rada Miejska w Strzelcach Opolskich powyższym zapisem (§ 22 ust. 4 pkt 1 i 2) w treści Uchwały Nr XLI/348/2017 w istotny sposób przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego, wynikającego z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), czym naruszyła prawo i co powoduje konieczność wyeliminowania wadliwych zapisów z obrotu prawnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *