Strefa bioasekuracji w całym kraju

Dnia 13 lutego w Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, które zacznie obowiązywać od 27 lutego 2018 r.

Zaostrzone przepisy dotyczące bioasekuracji zostały rozszerzone obszar całego kraju, aby uniknąć rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach zajmujących się chowem trzody chlewnej. Do zaostrzenia przepisów przyczyniły się licznie pojawiające się przypadki ASF u dzików, a co za tym idzie zwiększone prawdopodobieństwo wniknięcia wirusa do gospodarstw. Zdaniem ekspertów m.in. prof. Zygmunta Pejsaka z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach wprowadzanie rozszerzonej bioasekuracji tam, gdzie pomór już wystąpił jest działaniem opóźnionym, a w walce z pomorem liczy się to, by go wyprzedzić.

Nowe przepisy, które będą musieli spełnić wszyscy posiadacze świń poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia wprowadzają następujące nakazy:

    Karmienie świń paszami zabezpieczonymi przed dostępem zwierząt wolnożyjących.
    Prowadzenie: rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz listy osób, które wchodzą do pomieszczeń, gdzie utrzymywane są świnie.
    Zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt wolo żyjących oraz domowych.
    Utrzymywanie świń w odrębnych pomieszczeniach niemających bezpośredniego przejścia do pomieszczeń, gdzie utrzymywane są zwierzęta kopytne.
    Obsługa świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie oraz stosowanie przez te osoby środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk, oczyszczanie i odkażanie obuwia, a także używanie oddzielnego stroju, który przeznaczony jest tylko i wyłącznie do pracy przy trzodzie.
    Odkażanie na bieżąco narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń.
    Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie (szerokość mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, należy także na bieżąco nasączać maty środkiem dezynfekcyjnym).
    Sporządzenie i bieżące aktualizowanie przez posiadaczy świń spisu świń, z podziałem na poszczególne grupy technologiczne (prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki).

Poza tym kategorycznie zakazuje się:

    Wprowadzania na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie zwłok, tusz, części tusz dzików oraz produktów ubocznych pochodzących z dzików oraz materiałów, które mogły zostać skażone wirusem.
    Obsługi świń, przez osoby które w ciągu ostatnich 72 h brały udział w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Właściciele gospodarstw utrzymujących świnie w systemie tzw. pastwiskowym będą musieli zabezpieczyć wybieg dla tych zwierząt podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem.

Wielkopolska Izba Rolnicza poprzez Krajową Radę Izb Rolniczych skierowała do Ministra Rolnictwa swoje uwagi odnośnie wprowadzenia powyższych zmian. Samorząd rolniczy zwrócił także uwagę, że przy obecnej cenie żywca wieprzowego, każde dodatkowe koszty ponoszone przez rolników zmniejszają szansę na opłacalność produkcji. Dlatego konieczne jest zapewnienie rolnikom utrzymującym trzodę możliwość skorzystania z mechanizmów wsparcia w postaci dotacji, subwencji czy też niskooprocentowanych linii kredytowych w celu zabezpieczenia ich gospodarstw przed wirusem ASF.

WIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *