Strategia promocji żywności MRiRW

Sekretarza stanu Jacek Bogucki zaprezentował „Stretegię promocji żywności MRiRW”.

– Po blisko dwóch latach pracy przyjęliśmy „Strategię promocji żywności MRiRW” – poinformował sekretarz stanu Jacek Bogucki.

W opracowaniu dokumentu uczestniczyli wszyscy zainteresowani: szeroko rozumiana administracja państwowa, producenci, przetwórcy, eksporterzy.

– Jest to dokument, który będzie żył. Będzie aktualizowany i zmieniany w zależności od zmieniającej się sytuacji – podkreślił wiceminister.

Sekretarz stanu Jacek Bogucki zwrócił uwagę, że przyjęte rozwiązania oparte zostały na bazie dokumentów programowych: Programu działań MRiRW na lata 2015-2019 oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Działania promocyjne prowadzone były i są cały czas, ale analiza ich skuteczności wykazała, że brak im spójności.

– Stwierdziliśmy, że w wielu przypadkach brak było koordynacji działań – podkreślił sekretarz stanu Jacek Bogucki.

Wiceminister zwrócił uwagę, że celem strategii jest zwiększenie konkurencyjności polskiej żywności na światowych rynkach poprzez wzrost jej rozpoznawalności i pozytywny wizerunek. Aby to osiągnąć niezbędne jest współdziałanie i koordynacja działań promocyjnych. Pomoże to w lepszym wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków unijnych i krajowych. Takie podejście da z pewnością efekt synergii.

W ramach strategii nastąpi wsparcie na 14 kluczowych rynkach. Nie oznacza to, że inne będą pomijane. Ukierunkowanie promocji skupiać się będzie na perspektywicznych rynkach Azji, Afryki i Ameryki.

Realizacja strategii wymaga podjęcia spójnych działań informacyjnych i promocyjnych służących umocnieniu pozycji polskich produktów rolno-spożywczych w kraju i za granicą oraz budowy silnej marki polskich produktów żywnościowych.

Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie polską żywnością oraz mając na względzie zwiększenie rozpoznawalności marki polskiej żywności, istotnym elementem strategii jest spójna i nowoczesna komunikacja marki polskiej żywności. W tym celu strategia określa jednolite ramy komunikacji, w których rekomenduje się stosowanie w działaniach promocyjnych lub informacyjnych dotyczących produktów żywnościowych, spójnego znaku słowno-graficznego Polska smakuje, który jednoznacznie będzie się kojarzył z polskim sektorem rolno-spożywczym. Stosowanie tego znaku odbywać się będzie na zasadach określonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednostką koordynującą, sprawującą nadzór nad realizacją strategii jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast głównym ośrodkiem wdrażającym instrumenty polityki promocji w sektorze rolno-spożywczym jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

– Jednak założenia strategii nie będą możliwe do osiągnięcia bez zaangażowania i współdziałania przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym, organizacji branżowych skupiających przedsiębiorców poszczególnych branż, a także placówek zagranicznych ds. gospodarczych, wspierających polskich przedsiębiorców w eksporcie produktów rolno-spożywczych – podkreślił sekretarz stanu Jacek Bogucki.

Spójna polityka promocji produktów żywnościowych zapewni lepszą koordynację i synergię działań promocyjnych w sektorze rolno-spożywczym, koncentrację wsparcia promocji produktów spożywczych na kluczowych rynkach docelowych, a także maksymalizację efektywności działań.

 

Czytaj całość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *