Stanowisko Copa i Cogeca w sprawie przyszłości żywienia i rolnictwa

W przededniu publikacji propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przyszłego budżetu UE oraz przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), Copa i Cogeca wzywają do uchwalenia silnej, konkurencyjnej, zorientowanej na rynek i zrównoważonej WPR opartej na prostych, wspólnych dla całej UE zasadach oraz do poparcia jej odpowiednim budżetem.

„Uproszczenie jest naszym głównym priorytetem. Nowa WPR musi zapewnić rolnikom proste zasady i narzędzia”, podkreślił przewodniczący Copa, Joachim Rukwied w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej.

„Plany Komisji przedstawione w komunikacie są dobrym punktem wyjścia do dalszych prac. Jednak musimy upewnić się, że WPR pozostanie prawdziwie wspólnotową polityką oraz że nie dopuścimy do jej renacjonalizacji, która może zagrozić jednolitemu rynkowi i doprowadzić do zaburzeń w konkurencji”, dodał Rukwied.

„Obawiamy się efektów wzmocnienia zasady pomocniczości, która została przewidziana w planach Komisji, a także wymieszania środków z pierwszego i drugiego filaru WPR”, ostrzegł. „Z punktu widzenia Copa i Cogeca, utrzymanie obu filarów WPR jest kwestią o kluczowym znaczeniu. Ważne jest również utrzymanie płatności bezpośrednich z pierwszego filaru dla aktywnych rolników na obecnym poziomie, bez współfinansowania na szczeblu krajowym. Z zadowoleniem przyjmujemy ukierunkowanie na środki mające na celu pomoc rolnikom zmagającym się z ryzykiem, jednak środki te muszą pozostać dobrowolne”, powiedział.

Plan połączenia obecnych środków związanych z zazielenianiem z zasadą wzajemnej zgodności w celu stworzenia nowych ulepszonych warunków zwiększy liczbę wymogów dla rolników, a to, w przekonaniu Copa i Cogeca, nie stanowi uproszczenia. Nowa architektura w kwestii zarządzania wymogami środowiskowymi i klimatycznymi w ramach tego planu również daje nam więcej wątpliwości, niż odpowiedzi. Wdrożenie nowego modelu realizacji musi wiązać się z wprowadzeniem prostszych środków i wymogów dla rolników, a także z ujednoliceniem warunków związanych z płatnościami bezpośrednimi, kontrolami oraz wymogami administracyjnymi.

„Pozytywnym elementem jest podkreślanie potrzeby stworzenia silnego filaru rozwoju obszarów wiejskich, który zapewni ich witalność. Ukierunkowanie na rolnictwo inteligentne, na innowacje oraz inwestycje jest dobrą wiadomością i może przyczynić się do zwiększenia zrównoważoności oraz konkurencyjności sektora. Aby możliwe było czerpanie korzyści z tych rozwiązań, konieczne jest zapewnienie usług doradczych oraz szkoleń dostosowanych do potrzeb rolników. Dostęp do szerokopasmowego Internetu jest kwestią o podstawowym znaczeniu w tym procesie. Rolnicy i ich spółdzielnie muszą mieć możliwość korzystania z nowych technologii, aby lepiej promować swoje produkty”, podkreślił przewodniczący Cogeca, Thomas Magnusson.

„Systemy oparte na wynikach obejmujące różnorodność biologiczną, a być może również glebę, wodę i łagodzenie zmian klimatu w drugim filarze WPR, muszą pozostać dobrowolne, uzupełniając jednocześnie istniejące systemy rolno-środowiskowe, muszą także łatwo wpisywać się w praktykę rolną”, dodał Magnusson.

„Wreszcie, Copa i Cogeca nie mogą zaakceptować żadnych cięć budżetowych w rolnictwie. Co więcej, wzywamy do utrzymania i stabilizacji budżetu WPR w ujęciu realnym w nadchodzącym okresie programowania. Kosztem mniejszym niż 1% całkowitych wydatków rządów UE, budżet WPR wciąż pozostaje doskonałą inwestycją na rzecz wszystkich obywateli w UE”, podsumował Magnusson.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *