Sprawy rolnictwa na posiedzeniach komisji sejmowych

Połączone Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ rozpatrzyły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042).

 Z uwagi, iż sprawozdanie zawierało 19 zmian wywołujących, w wielu przypadkach ożywioną dyskusję posłów klubów poselskich, tak partii rządzącej jak i opozycji oraz liczne komentarze i pytania zainteresowanych stron, posiedzenie przewidziane na poniedziałek 5 lutego było kontynuowane we wtorek 6 lutego 2018 r. W obradach uczestniczyli: pan Wiktor Szmulewicz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz pan Jan Kozak delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Projekt dotyczy wprowadzenia mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do spraw środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich oraz wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego (P 19/13) i dostosowania niektórych delegacji do wymagań Konstytucji. Komisje rozpatrzyły zmiany 1-9 w art. 1 i wniosły poprawki polegające m.in. na:

Prawie do wyłączenia terenu z polowań poprzez złożenie w formie pisemnej notarialnie potwierdzonego oświadczenia właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego, zwiększeniu odległości zakazu strzelania ze 100 m do 150 m od zabudowań mieszkalnych, ograniczenia zakazu utrudniania lub uniemożliwiania polowania do polowań zbiorowych oraz wprowadzeniu zmian w strukturze Polskiego Związku Łowieckiego.

Wprowadzone zmiany dotyczą również szacowania szkód łowieckich w taki sposób, aby zagwarantować możliwość złożenia odwołania do nadleśniczego niezależnie od tego, czy złożono zastrzeżenia do protokołu oględzin lub szacowania ostatecznego, rozszerzenia terminu szacowania ostatecznego ubytków w plonach oraz wydłużeniu do trzech miesięcy terminu na wniesienie powództwa do sądu w przypadku niezadowolenia z wcześniejszej decyzji.

Projekt ustawy zapewnia udział izb rolniczych w procesie inwentaryzacji zwierzyny i planowania jej ostrzału, wyznaczaniu granic i kategoryzacji obwodów łowieckich, wnioskowaniu w uzasadnionych przypadkach, wypowiedzenia umowy dzierżawy obwodu oraz szacowaniu szkód łowieckich w przypadkach odwołań do nadleśniczego.

We wtorek 6 lutego 2018 r. połączone Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ rozpatrzyły 9 poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029). Komisje wniosły o przyjęcie jednej poprawki i odrzucenie 8 poprawek. Poprawka, którą Komisje proponują przyjąć, zwiększa dolny wymiar kary z 3 miesięcy do 2 lat za spowodowanie sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu ludzi, lub dla środowiska. Poprawki, które Komisje zdecydowały odrzucić dotyczyły m. in.: obowiązkowego ubezpieczenia podmiotu zamierzającego prowadzić uprawę GMO, skrócenia do dwóch lat okresu, na jaki wydawane byłoby zezwolenie na prowadzenie uprawy GMO oraz ujawniania danych osobowych podmiotu, który zamierza prowadzić uprawę GMO.

W środę 7 lutego 2018 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ rozpatrzyła informację pana Ryszarda Zarudzkiego podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pana profesora Andrzeja Kowalskiego dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na temat możliwości zmiany produkcji trzody chlewnej na inną działalność produkcji rolnej na poziomie gospodarstwa z uwzględnieniem stanu wyposażenia technicznego, posiadania określonych budynków i maszyn, w tym specjalistycznych, zasobów ziemi, przewidywanej opłacalności danego kierunku produkcji, dostępu do rynków zbytu, ale również wieku, wykształcenia i doświadczenia zawodowego gospodarzy. Z analizy IERiGŻ wynika, że prowadzenie gospodarstwa bez produkcji zwierzęcej jest możliwe w gospodarstwach większych o powierzchni 60-100 ha i lepszych glebach. Relatywnie duże szanse zastąpienia chowu trzody chlewnej uprawą owoców i warzyw są w województwie mazowieckim i lubelskim, gdzie występuje tradycja upraw wsparta szerokim zapleczem przetwórczym i stosunkowo dużym popytem na rynku produktów świeżych. W ocenie IERiGŻ najbardziej realną alternatywą jest przestawienie się na chów bydła czystych ras mięsnych. Za takim rozwiązaniem przemawiają przede wszystkim niskie wymogi środowiskowe bydła ras mięsnych w zakresie budynków gospodarskich. Nie bez znaczenia jest również fakt, że producenci bydła otrzymują w ramach systemu płatności bezpośrednich płatności do krów i bydła.

Na kolejnym w tym dniu posiedzeniu Komisja kontynuowała rozpatrywanie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich, zwłaszcza dla trzody i bydła. Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pani Lidia Kostańska oświadczyła, że minister rolnictwa co do zasady nie jest właściwym organem w sprawach pozwoleń na budowę budynków inwentarskich. Jednakże w związku z toczącymi się pracami nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym, który ma uregulować te kwestie, resort aktywnie włączył się w prace i zgłosił swoje uwagi. Rolnicy wielokrotnie zwracali uwagę na trudności, jakie napotykają przy próbach budowania nowych obiektów inwentarskich czy rozbudowy dotychczas istniejących. Obecnie każda zmiana sposobu zagospodarowania terenu, w tym budowa obiektu gospodarskiego, wymaga stwierdzenia dopuszczalności, co następuje albo w planie miejscowym, albo w decyzji o warunkach zabudowy. Zastępca dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pani Tatiana Tymosiewicz, poinformowała o aktualnej sytuacji prawnej oraz o zasadach i możliwościach wznoszenia budynków inwentarskich, a także o trudnościach legislacyjnych, związanych z wciąż trwającymi pracami nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Redaktor naczelny miesięcznika i portalu „Top Agrar Polska” – pan Karol Bujoczek przypomniał, że już po raz drugi w Sejmie zorganizowano debatę o problemach rolników w realizacjach inwestycji w budynki inwentarskie. Problemy nasilają się od lat i nadal trudno jest niemal we wszystkich województwach o uzyskanie pozwolenia na budowę chlewni, obory czy kurnika. Biorąc pod uwagę trudną sytuację, w jakiej znaleźli się producenci trzody chlewnej z powodu afrykańskiego pomoru świń, przepisy nie mogą być dodatkowym utrudnieniem dla potencjalnych inwestorów. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska pan Andrzej Szweda-Lewandowski stwierdził, że należy wskazać tereny, które mogą być przeznaczone pod produkcję, oraz obszary, gdzie takie inwestycje nie powinny powstawać.

W środę 7 lutego 2018 r., Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów na 58 posiedzeniu plenarnym podjął decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia punktu 17.: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo łowieckie, druki nr 1042 i 2234.

Sprawozdaje: Grzegorz Anczewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *