Spotkanie w sprawie stawek wynagrodzeń urzędowych lekarzy weterynarii

W poszukiwaniu porozumienia w sprawie stawek wynagrodzeń urzędowych lekarzy weterynarii odbyły się dziś rozmowy przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii z przedstawicielami Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Rady Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Pracowników Weterynarii oraz Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii.

Spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań dotyczących nowego systemu wynagradzania  osób wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii, za wykonywanie czynności urzędowych.

Strona społeczna przedstawiła argumenty i uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw przekazanego do uzgodnień i konsultacji publicznych oraz do materiału informacyjnego nt. projektu rozporządzenia dotyczącego zasad wynagradzania za wykonywanie czynności urzędowych osób wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii.

Strona rządowa przedstawiła, jako uzasadnienie wprowadzanych zmian, argumenty niezależnych instytucji oceniających system kontroli urzędowych w Polsce. Omówia również plany dotyczące informatyzacji Inspekcji Weterynaryjnej, także w zakresie kontroli urzędowych oraz wykonywanych w jej ramach zadań.

Uczestnicy spotkania ustalili, że do dnia 3 września zostaną przesłane do MRiRW i GIW  pisemne propozycje strony społecznej wraz z uzasadnieniem.

 Kolejnym etapem będzie wspólne spotkanie podsumowujące przekazane propozycje.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *