Spotkanie dotyczące aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012–2020

Minister Krzysztof Jurgiel, wiceminister Ryszard Zarudzki i wiceminister Ministerstwa Rozwoju Adam Hamryszczak wzięli udział w spotkaniu poświęconym aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020.

W spotkaniu udział wzięli minister Krzysztof Jurgiel, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki oraz zaproszeni goście – m.in. podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Adam Hamryszczak, przedstawiciele pozostałych resortów, wojewodowie lub ich przedstawiciele, reprezentanci Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, instytutów naukowych i uczelni, organizacji i związków branżowych.

Podczas spotkania przedstawiono uwarunkowania i dotychczasowe wnioski w zakresie debaty nad przyszłością polityk unijnych po 2020 r., informacje dotyczące możliwych scenariuszy oraz stanowisko Polski w dyskusji na temat przyszłego kształtu Wieloletnich Ram Finansowych, Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej zostały zaprezentowane przez przedstawicieli odpowiedzialnych za te obszary resortów: odpowiednio Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podkreślił znaczenie obszarów wiejskich i rolnictwa w polityce rządu, co znalazło swoje odzwierciedlenie m.in. w zapisach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). W kontekście prac na forum UE, minister przywołał stanowisko rządu ws. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

W drugiej części spotkania przedstawiono założenia oraz stan prac w zakresie nowego układu dokumentów strategicznych, a także informacje dotyczące aktualizacji zintegrowanych strategii rozwoju, w tym Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. Następnie omówiono wyniki monitorowania Strategii w okresie 2015-2016, główne założenia aktualizacji Strategii oraz założenia dla Paktu dla obszarów wiejskich, jako dokumentu realizacyjnego zaktualizowanej strategii. Spotkanie zakończyła dyskusja, w trakcie której jej uczestnicy zgłaszali propozycje w odniesieniu do treści aktualizowanej strategii.

    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *