Skąd nagrody w resorcie rolnictwa?

Medialna burza o wypłaconych w 2017 roku nagrodach w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza czytelników w błąd poprzez nadużycia interpretacyjne.

Pracownikom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i innych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych oraz instytucji podległych i nadzorowanych przez MRiRW nagrody wypłacane były z funduszu wynagrodzeń, ustalonego odrębnie dla każdej jednostki, agencji lub instytucji w planie finansowym w kwotach określonych w ustawie budżetowej na 2017 rok. Podstawy prawne przyznawania nagród wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących w całym kraju. W przypadku członków korpusu służby cywilnej przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 z późn. zm.) przewidują utworzenie specjalnego funduszu nagród w służbie cywilnej z 3% odpisu, z którego wypłacane są nagrody. Taki fundusz został utworzony w 2017 r. w jednostkach budżetowych resortu rolnictwa – zgodnie z prawem.
Nagrody są elementem motywacyjnym wynagrodzenia otrzymywanego przez pracowników. To Kierownik danej jednostki, a nie Minister decyduje o przyznaniu lub nie przyznaniu danemu pracownikowi nagrody.
Ponadto, w informacjach medialnych, nagrody jubileuszowe zostały włączone do ogólnej puli nagród podczas, gdy są one wypłacane obligatoryjnie za 20, 25, 30, 35, 40 i 45 lat pracy na podstawie wymienionej już ustawy.
Stosownie do założeń do projektów ustaw budżetowych na kolejne lata, od 2009 roku nastąpiło „zamrożenie” funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych. Wyjątkiem była ustawa budżetowa na rok 2016 i na 2017 r., gdzie uwzględniony został wzrost funduszu wynagrodzeń odpowiednio o 5,5% i o 1,3%. Pozwoliło to na wypłaty należnych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, a także niejednokrotnie na uzupełnienie wydatków na zapewnienie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki oraz wzrost wynagrodzeń w ramach tzw. wysługi (1% podwyżki za każdy przepracowany rok – do maksymalnego poziomu 20%).
Podczas ostatnich dwóch lat w jednostkach budżetowych, agencjach wykonawczych
i  instytucjach podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzone zostały rozwiązania redukujące zasoby kadrowe i optymalizujące wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *