Serbowie w Agencji

W Agencji Nieruchomości Rolnych gościła grupa dziennikarzy serbskich reprezentujących najważniejsze stacje telewizyjne i dzienniki w tym kraju. Wizyta dziennikarzy została zorganizowana przez Delegaturę Unii Europejskiej w Serbii przy współpracy z British Council.

Delegację z Serbii przyjęło kierownictwo Agencji: dr Waldemar Humięcki i Andrzej Sutkowski – Prezes i Wiceprezes oraz Witold Strobel, Dyrektor Zespołu Organizacyjnego w Biurze Prezesa. Dziennikarzy powitał Waldemar Humięcki, a następnie w wielkim skrócie przedstawił zadania Agencji, jakie wykonywała przez 25 lat swego istnienia.

Dziennikarze serbscy byli zainteresowani głównie mechanizmami ochrony nieruchomości rolnych, jakie stosowała Polska po wejściu do Unii Europejskiej. Pytali też o formy zagospodarowania państwowych gruntów, sprzedaż ziemi cudzoziemcom, ceny gruntów przed i po akcesji oraz o przepisy prawne obowiązujące obecnie w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości rolnych.

Prezes Humięcki wyjaśnił, że w traktacie akcesyjnym Polska wynegocjowała 12-letni okres ochronny dotyczący zakupu ziemi przez cudzoziemców. Mogli oni nabywać grunty rolne, ale po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wcześniejszej akceptacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poinformował, że na 2 mln ha, jakie sprzedała Agencja, tylko 2 tys. ha, czyli 0,1% zakupili cudzoziemcy.

Prezes wyjaśnił dziennikarzom, że rolnicy mieli utrudniony dostęp do gruntów będących własnością Skarbu Państwa chociaż art. 23 Konstytucji RP mówi, że podstawą ustroju rolnego w Polsce jest gospodarstwo rodzinne. Rolnik nie miał szans podczas przetargu w starciu z firmami i osobami  dysponującymi o wiele większym kapitałem, traktującymi ziemię wyłącznie jako atrakcyjną inwestycję. To zjawisko wynikało przede wszystkim z faktu, iż ceny ziemi w Zachodniej Europie były i są nadal zdecydowanie wyższe niż w Polsce.
Dopiero uchwalona 14 kwietnia 2016 r. Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, która wprowadziła wstrzymanie sprzedaży państwowych gruntów na okres 5 lat spełnia oczekiwania rolników: chroni polską ziemię przed niekontrolowanym wykupem, nadmierną jej koncentracją i działaniami spekulantów.

Prezes Andrzej Sutkowski wyjaśnił dziennikarzom, że zakaz sprzedaży gruntów Zasobu WRSP nie jest bezwzględny. Ograniczenia w sprzedaży państwowych gruntów nie dotyczą m.in.:  nieruchomości rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych przeznaczonych m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe, nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).

Natomiast Witold Strobel zwrócił uwagę na wzrost cen gruntów rolnych, jaki nastąpił od wejścia Polski do Unii Europejskiej. W chwili akcesji średnia cena 1 ha gruntów rolnych w Polsce wynosiła 4,5 tys. zł, a na koniec 2016 r. – 32,3 tys. zł.

Dziennikarze serbscy otrzymali materiały informacyjne podsumowujące działania Agencji dotyczące zagospodarowania państwowych nieruchomości rolnych oraz prezentujące osiągnięcia hodowlane spółek strategicznych Skarbu Państwa, nad którymi Agencja sprawuje nadzór właścicielski.

 

 

ANR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *