„Restrukturyzacja małych gospodarstw” także dla nieubezpieczonych w KRUS

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski na „Restrukturyzację małych gospodarstw” finansowaną z PROW 2014-2020.

W tegorocznym  naborze wniosków wprowadzono zmiany. M.in.  

    zniesiono wymóg podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez określony czas przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy,
    wprowadzono kryterium dochodowości lub przychodowości, które będzie wskazywało, iż wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych,
    podwyższono górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej w okresie docelowym 10 tys. euro i – w każdym przypadku – o co najmniej 20% w stosunku do wartości wyjściowej,
    złagodzono wymóg dotyczący struktury własnościowej gospodarstwa rolnego w okresie docelowym.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC I JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ

Premia w ramach operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” może być przyznana rolnikowi, który m.in.:

    jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

        gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha użytków rolnych, tj. gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
        nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;

    jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
    przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji;
    w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

        działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
        jego:

            dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
            przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.

FORMA I WYSOKOŚć POMOCY

Rolnik, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł premii. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach:

    I rata: 80% pomocy (tj. 48 tys. zł) – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy,
    II rata: 20% pomocy (tj. 12 tys. zł) – po poprawnej realizacji biznesplanu.  

PRZEZNACZENIE POMOCY

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy.

W ramach inwestycji w środki trwałe rolnik może przeznaczyć premię m.in. na:

    zakup nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia,
    budowę, przebudowę lub remont budynków i budowli służących produkcji rolniczej,
    zakup gruntów rolnych, zakup stada podstawowego zwierząt, założenie sadów i plantacji wieloletnich.

KRYTERIA OCENY WNIOSKU

Każdy wniosek jest punktowany. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Można je uzyskać m.in. za rodzaj planowanej produkcji, kompleksowość biznesplanu, wpływ na realizację celów przekrojowych, docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa, wiek wnioskodawcy (nie więcej niż 40 lat), zmiana kierunku produkcji, czy też podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami (w tym biznesplan), składa się w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

JAK AGENCJA PRZYZNAJE I WYPŁACA POMOC

Pomoc przysługuje w kolejności wynikającej z sumy punktów, przyznawanych na podstawie określonych kryteriów wyboru. Decyzja w sprawie przyznania pomocy będzie wydana
w terminie 210 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
Po dopełnieniu warunków, z zastrzeżeniem których wydano decyzję beneficjent powinien
w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji złożyć Wniosek o płatność I raty pomocy, natomiast po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty I raty pomocy – Wniosek o płatność II raty pomocy. Premia wypłacana będzie w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami.

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA

Beneficjent powinien:

    prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
    zrealizować biznesplan w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, w szczególności:

        prowadzić gospodarstwo zgodnie ze strukturą produkcji,
        zrealizować zadeklarowane działania,
        osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro i o co najmniej 20% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej oraz utrzymać ten poziom co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
        zrealizować działanie w zakresie zmiany kierunku produkcji, z którego tytułu przyznano punkty;

    prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgę przychodów i rozchodów, lub księgę rachunkową, lub ewidencję przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
    prowadzić działanie w zakresie produkcji roślin wysokobiałkowych, z którego tytułu przyznano punkty;
    umożliwiać przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów;
    udostępniać uprawnionym podmiotom informacje niezbędne do monitorowania i ewaluacji programu;
    przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
    nie podejmować chowu i hodowli świń, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy (w przypadku operacji związanych z zaprzestaniem chowu i hodowli świń realizowanych na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *