Resort rolnictwa w sprawie znakowania środków spożywczych

W związku z uwagami samorządu rolniczego przekazanymi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziękowało za aktywny udział krajowej Rady Izb Rolniczych w procesie legislacyjnym powyższego projektu rozporządzenia oraz przedstawiło wyjaśnienia, że przepis art.7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności stanowią, że informacje na temat żywności nic mogą uprowadzać w błąd konsumentów, miedzy innymi:

    co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.

Ponadto wskazano, że przepisy art. 17 ust. 1 oraz przepisy załącznika VI cześć A pkt. 1 ww. rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 regulują wymagania dotyczące nazewnictwa wskazując, że nazwą środka spożywczego jest jego nazwa przewidziana w przepisach. W przypadku braku takiej nazwy, nazwą środka spożywczego jest jego nazwa zwyczajowa, a jeśli nazwa zwyczajowa nie istnieje lub nie jest stosowana, przedstawia się nazwę opisową tego środka spożywczego. Nazwa danego środka spożywczego zawiera dane szczegółowe dotyczące warunków fizycznych tego środka spożywczego lub szczególnego przetwarzania jakiemu został on poddany np. sproszkowany, liofilizowany, głęboko mrożony itp. bądź dane takie towarzyszą nazwie, we wszystkich przypadkach, w których pominięcie takiej informacji mogłoby wprowadzać w błąd konsumenta.

Przekazano informację, że w przypadku „mięsa” przepisami, które definiują produkty pochodzenia zwierzęcego są przepisy rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych.

Poinformowano, że przepis pkt. 1.10 załącznika I ww. rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 definiuje „świeże mięso” jako mięso niepoddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem, mrożeniem lub szybkim mrożeniem, w tym mięso pakowane próżniowo lub pakowane w atmosferze kontrolowanej. Dodatkowo w części V załącznika VII do rozporządzenia (WE) Nr 1308/2013 definicja doprecyzowuje, że „świeże mięso drobiowe” oznacza mięso drobiowe nieusztywnione wskutek procesu wychładzania, które ma być utrzymywane przez cały czas w temperaturze nie niższej niż -2 °C nie wyższej niż 4 °C.

Resort rolnictwa wyjaśnił, że dodanie do surowego mięsa „dodatków do żywności” takich jak np. wymienione w uwagach samorządu rolniczego powoduje, że produkty takie nie mogą być oznakowane określeniem „świeże mięso”. Natomiast nazwa mięsa, które było poddane procesowi mrożenia, a konsumentowi oferowane jest w postaci rozmrożonej na podstawie ww. przepisów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 powinna być uzupełniona o określenie „rozmrożone”.

Biorąc pod uwagę te wyjaśnienia i istniejące regulacje prawne odnoszące się do „mięsa świeżego” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało, że propozycja tworzenia dodatkowych przepisów w tym zakresie, które nie byłyby zgodne ww. stanem prawnym nie została uwzględniona.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *