Resort rolnictwa podziela zastrzeżenia KRIR

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR dotyczący negocjacji umowy o wolnym handlu z Mercosurem, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że resort rolnictwa podziela zastrzeżenia i postulaty KRIR, odnoszące się do części rolnej negocjacji. Przekazano, że były one wielokrotnie zgłaszane przez przedstawicieli Polski w ramach Komitetu Polityki Handlowej, jak również na posiedzeniach Rady Ministrów UE ds. rolnictwa i rybołówstwa.

Stanowiska były przekazywane też w formie pisemnej samodzielnie, bądź też wspólnie z grupą państw członkowskich, podzielających obawy Polski i zastrzeżenia w odniesieniu do negocjacji z Mercosurem – i publikowane w formacie dokumentów Sekretariatu Generalnego Rady. Dokumenty te, jak i ustnie prezentowane przez przedstawicieli Polskie wypowiedzi, dotyczyły zgłaszanych również przez KRIR w kwestii, takich jak m.in.:

    zastrzeżenia odnośnie objęcia ofertą UE towarów szczególnie wrażliwych, jak m.in. mięso wołowe, drobiowe, wieprzowe, cukier, etanol,
    postulat uwarunkowania koncesji dla Mercosuru, pełnym przestrzeganiem przez kraje członkowskie tego ugrupowania, nie tylko unijnych przepisów SPS lecz również unijnych standardów w zakresie dobrostanu zwierząt, czy ochrony środowiska,
    postulat uwzględnienia w negocjacjach potencjalnych skutków skumulowanych koncesji, biorąc pod uwagę także koncesje już przyznane krajom Mercosuru, w rezultacie negocjacji w WTO.

Jeżeli chodzi o zagwarantowanie w umowie z Mercosurem efektywnych mechanizmów ochronnych, umożliwiających częściowe lub całkowite wycofanie preferencji w przypadku spowodowania przez import zakłóceń rynkowych lub zagrożeń dla producentów unijnych, przekazano, że MRiRW przygotowało całościowe stanowisko, do którego dołączyły się także inne państwa członkowskie. W stanowisku tym wnioskuje się o zapisanie w umowie odrębnej klauzuli ochronnej dla towarów rolnych, której obowiązywanie nie byłoby ograniczone do okresu przejściowego, jak również import w ramach kontyngentów taryfowych nie byłby wyłączony z jej działania (co postuluje Mercosur). Polska wnioskuje też o niewprowadzanie w umowie żadnych ograniczeń w zakresie stosowania specjalnych środków ochronnych (SSG) w stosunku do obowiązujących przepisów WTO.

Resort przyjmuje też, jako warunek niezbędny do wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wolnym handlu, zniesienie przez kraje Mercosuru wszelkich nieuzasadnionych lub dyskryminacyjnych barier taryfowych bądź pozataryfowych w imporcie z UE, w tym z Polski. W tym kontekście poproszono KRIR o przekazywanie do MRiRW i do Ministerstwa Rozwoju informacji o barierach, na jakie w dostępie do rynków Mercosuru napotykają polscy producenci i eksporterzy. Jeżeli chodzi o problemy naruszania przez członków Mercosuru przepisów WTO, to, w przekonaniu MRiRW, sprawy te powinny zostać pozytywnie załatwione niezależnie od ewentualnego zawarcia i wejścia w życie umowy o wolnym handlu.

Minister wyraził także wdzięczność za kontynuację aktywnych działań KRIR, tak w kontaktach z administracją polską, jak i instytucjami UE, tj, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, w związku z negocjacjami z Mercosurem,jak również negocjacjami, prowadzonyrni przez KE, innych umów o wolnym handlu.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *