Resort rolnictwa o możliwych zmianach w szacowaniu strat

W sierpniu 2018 r. Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa w sprawie rozszerzenia uprawnień komisji ds. szacowania szkód  klęskowych (w uzasadnionych przypadkach) w zakresie zaliczania do szkód w kolumnie 9 wniosku strat w produkcji roślinnej także zbóż przeznaczonych na paszę dla przeżuwaczy oraz odliczania nieponiesionych kosztów tylko w przypadku rzeczywistego braku zbioru.

W odpowiedzi MRiRW poinformowało, że Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę jednoznacznie stanowią, że informacje o kosztach nieponiesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód według  danych producenta rolnego w przypadku określenia wielkości produkcji na podstawie danych rolnika, a w przypadku braku ich na podstawie danych zamieszczonych na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, należy uwzględniać w przypadku gdy powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70%.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa istnieje możliwość obliczania średniej rocznej produkcji na podstawie danych rachunkowych potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w danym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, zamiast na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego. Powyższe Wytyczne określają również wykaz upraw, które mogą zostać wpisane do kolumny 9.

MRiRW podkreśla, że zasady uwzględniania kosztów nieponiesionych w związku z  niezbieraniem plonów oraz zakres upraw uwzględnianych w kolumnie 9 obowiązują od 2017 r., były konsultowane z urzędami wojewódzkim i dotychczas nie budziły kontrowersji. Jednocześnie ministerstwo poinformowało, że większość komisji zakończyła już szacowanie szkód i sporządziła protokoły oszacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy, a część producentów rolnych którzy ponieśli szkody w uprawach w wysokości co najmniej 70% otrzymało już dotacje. Ewentualne zmiany w zakresie ustalania kosztów nieponiesionych lub w zakresie rozszerzenia zakresu upraw wpisywanych w kolumnie 9 będą możliwe od 2019 r.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *