Resort pracy na temat ułatwień przy zatrudnianiu cudzoziemców

W odpowiedzi na postulat dotyczący uproszczenia procedur powierzania pracy cudzoziemcom, resort pracy poinformował, że monitoruje stosowanie nowych przepisów i procedury wydawania zezwoleń na pracę sezonową przez powiatowe urzędy pracy. Współpracuje przy tym ze środowiskami rolniczymi. W miarę możliwości resort stara się reagować na pojawiające się problemy, wskazując możliwe rozwiązania usprawniające procedowanie urzędów.

Wskazano, iż z dniem 18 maja br. wszedł w życie przepis umożliwiający legalne powierzenie pracy w trakcie procedury wydawania zezwolenia na pracę sezonową, również w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium w innym celu niż praca sezonowa. Obecnie trwają prace związane ze zmianą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Celem zmian jest wykreślenie specyficznych rodzajów działalności jak np. hodowla grzybów, w przypadku których prace prowadzone w sposób ciągły i konieczne utrzymanie możliwości stałego powierzania pracy cudzoziemcom. Wykreślenie danych rodzajów prac z zakresu rozporządzenia sprawi, że prowadzące ją podmioty będą mogły powierzać pracę na podstawie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, a także oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, nie będą natomiast korzystały z zezwoleń na pracę sezonową. Dodatkowe porządkujące zmiany w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom zostaną wprowadzone nową ustawą o rynku pracy, której projekt jest właśnie w trakcie konsultacji społecznych.

Jednocześnie zaznaczono, iż na początku 2019 r. przewidziana jest całościowa ewaluacja wprowadzonych w 2018 r. rozwiązań. Jeżeli zostanie uznane, że poszczególne elementy procedury nie spełniają swojej funkcji, podjęte zostaną decyzje o ich zmianie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *