Regulamin

Definicje:

W regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć w następujący sposób:

Regulamin – niniejszy zbiór postanowień i zasad, regulujących zamieszczanie materiałów reklamowych (dalej Reklam) oraz użytkowania i  wykorzystywania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.raportrolny.pl. Regulamin określa warunki nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego www.raportpolny.pl, , w ramach którego Administrator/ Właściciel zamieszcza informacje z branży rolniczej;

Serwis – serwis internetowy www.raportrolny.pl;
Wydawnictwo – Wydawnictwo Agencja Rolna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Mickiewicza 1, będące administratorem/właścicielem serwisu internetowego www.raportrolny.pl ;

Reklamodawca – osoba fizyczna lub prawna zamawiająca informacje promocyjne przeznaczone do zamieszczenia w serwisie internetowym www.raportrolny.pl, akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu oraz warunki zamieszczania Reklam;

Reklama – materiał o treści promocyjnej zamieszczany w serwisie internetowym www.raportrolny.pl, zgodny z profilem serwisu oraz wymogami technicznymi określonymi przez Wydawnictwo. Za Reklamę uważa się tu adres mailowy, adres strony internetowej, opis, logotyp firmy, wizytówka, baner reklamowy, artykuł sponsorowany;

Zamówienie Reklamowe – zamównienie publikacji Reklamy w Serwisie, stanowiące umowę cywilno – prawną między Reklamodawcą a Wydawnictwem, określające warunki wykonania Zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem;

Użytkownik – użytkownik serwisu internetowego www.raportrolny.pl.

Postanowienia ogólne:

1.    Serwis internetowy www.raportrolny.pl publikuje nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Wydawnictwem.

2.    Serwis jest chroniony przepisami prawa, w szczególności:
•    ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.),
•    ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402).

3.    Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie materiałów zamieszczonych bez zgody właściciela serwisu jest zabronione.

4.    Żadna część serwisu nie może być kopiowana, duplikowana, reprodukowana w żadnej formie, zwłaszcza do wykorzystania w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub komercyjną, bez uprzedniej zgody Wydawnictwa.

5.    Wydawnictwo oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego serwisu, jednak publikowane w serwisie treści i dane mają charakter informacyjny i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności właściciela serwisu lub autorów artykułów.

6.    Przyjmowanie przez Wydawnictwo Zamówień Reklamowych oraz zamieszczanie w serwisie internetowym dokonywane jest na podstawie Regulaminu. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

7.    Odpowiedzialność za treść Reklam ponosi Reklamodawca. W przypadku, gdyby w wyniku zamieszczenia Reklamy Wydawnictwo poniosło jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek zamieszczenia Reklamy, Reklamodawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postanowień prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatów poniesionych przez Wydawnictwo, w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich.

8.    Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczania Reklam mogących negatywnie wpłynąć na charakter i wizerunek Serwisu, pozostających w sprzeczności z linią programową Serwisu, jak również Reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia.

9.    Ceny reklam ustalone są zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem w dniu składania Zamówienia Reklamowego dostępnym na stronie internetowej www.raportrolny.pl w zakładce Reklama. Płatność za wykonanie Zamówienia Reklamowego w formie gotówki dokonywane są w siedzibie Wydawnictwa lub w formie polecenia przelewu na konto. Faktury wystawiane są przed ukazaniem się Reklamy. Ustaloną kwotę należy wpłacić w terminie podanym na fakturze. W wypadku przekroczenia terminu płatności ustalonego na fakturze zleceniodawca ma obowiązek dokonać zapłaty odsetek ustawowych. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo wstrzymania zamieszczania zamówionych Reklam, jeżeli faktura nie została zapłacona. Reklamodawca traci wówczas prawo do udzielonego rabatu poprzez wystawienie faktury korygującej. Zamówienie Reklamy oznacza akceptację powyższych warunków sprzedaży. Warunki płatności, cenę i wysokość upustów i dopłat określa Wydawnictwo w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia Reklamowego.

10.    Reklamodawca oświadcza, że stosownie do treści Art.23 ust.1 pkt1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz.883) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów wynikających z realizacji Zamównienia, w tym dla dochodzenia roszczeń Wydawnictwa przed Sądami Powszechnymi, ewentualnie prowadzenia egzekucji sądowej, a także w celach marketingowych i promocyjnych oraz umieszczenie ich w bazie adresowej Wydawnictwa. Dane do Reklam przekazuje dobrowolnie. Ma prawo wglądu do w/w danych.

Warunki zamieszczania Reklam:

1.    Reklamy są zamieszczane na podstawie pisemnych Zamówień składanych przez Reklamodawców. Zamówienia Reklamowe składane są na formularzach przygotowanych przez Wydawnictwo. Wypełniony i podpisany druk Zamówienia jest dowodem zawarcia umowy cywilno-prawnej.

2.    Wydawnictwo potwierdza przyjęcie Zamówienia Reklamowego na piśmie. Pisemne potwierdzenie Zamówienia Reklamowego jest równoznaczne z zawarciem umowy o zamieszczenie Reklamy oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

3.    Integralną częścią Zamówienia Reklamowego jest tekst reklamy, ewentualnie inne materiały reklamowe lub promocyjne gotowe do zamieszczenia i odpowiadające wymogom technicznym określonym przez administratora/właściciela Serwisu. Zamównienie określa rodzaj reklamy, powierzchnię, terminy oraz zawiera dane Reklamodawcy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Reklamodawcy.

4.    Wydawnictwo ma prawo do odmowy przyjęcia materiałów nie nadających się do reprodukcji z powodu złej jakości lub nie odpowiadających parametrom technicznym.

5.    Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za brak emisji Reklam spowodowanych siłą wyższą (za siłę wyższą uznaje się takie zjawiska jak: awaria prądu, huragan itp.).

6.    Wydawnictwo ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za brak emisji Reklamy wynikłej z przyczyny leżącej po stronie Wydawnictwa. Strony w takim przypadku ustalają rozmiar odszkodowania na poziomie kwoty nie wyższej jak wartość Zamówienia w  formie dodatkowych emisji Reklam.

7.    Reklamacje dotyczące emisji Reklam przyjmowane są 7 dni od daty ich ukazania się. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *