Rada UE – szerokie poparcie dla polskiego wniosku w sprawie suszy

Podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), na wniosek Polski, ministrowie oraz komisarz ds. rolnictwa omawiali sytuację rolników dotkniętych w Polsce suszą.

Polskiej delegacji na posiedzenie Rady Ministrów rolnictwa UE przewodniczył minister Jan Krzysztof Ardanowski. Przedstawił on niekorzystną sytuację klimatyczną w Polsce (brak opadów, wysokie temperatury) w ostatnim okresie oraz dotkliwe straty jakie w skutek takich warunków klimatycznych ponieśli rolnicy.

Minister Ardanowski, podkreślił, że dla rolników sytuacja jest bardzo trudna. Oznacza to w wielu regionach mniejsze zbiory zbóż i rzepaku,  braki pasz  dla zwierząt, przy jednoczesnej konieczności spłaty przez rolników  zobowiązań  finansowo-kredytowych. Minister zaapelował do  KE o uruchomienie działań nadzwyczajnych w ramach istniejących możliwości prawnych, a do kolegów ministrów, o solidarność europejską wobec trudnej sytuacji w polskim rolnictwie. W dyskusji zabrało głos 16. ministrów. Wszyscy oni poparli wniosek Polski. Wielu ministrów  podkreśliło również  trudną w tym roku, z powodów klimatycznych, sytuację w ich krajach.

Komisarz Phil Hogan podkreślił, że Komisja uważnie monitoruje sytuację na rynkach rolnych. Pomimo, że ostateczne straty nie są jeszcze znane – zaproponował on działania, które pomogą rolnikom przetrwać ten trudny sezon rolniczy.

Rolnicy otrzymają wyższe w tym roku zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich w wysokości 70% należnych kwot płatności bezpośrednich oraz 85% w ramach działań obszarowych PROW. Rolnicy państw dotkniętych suszą zostaną również zwolnieni z niektórych zobowiązań  wynikających z zazielenienia.  Dostępna będzie pomoc państwa w formule de minimis .

W punkcie porządku obrad dotyczącym uproszczenia i subsydiarności w nowych propozycjach legislacyjnych WPR po 2020 roku, komisarz P. Hogan podsumował wszystkie działania uproszczeniowe jakie zostały wykonane za jego kadencji oraz wskazał przykłady  uproszczeń w obecnych propozycjach legislacyjnych WPR po 2020r.  Prezentację przedstawił również dyrektor generalny JRC, w której zaprezentował możliwości uproszczenia realizacji WPR przy użyciu nowoczesnych technologii.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że nowe rozwiązania po 2020 r. muszą zapewnić rzeczywiste uproszczenia zarówno dla rolników, jak i administracji.

– Nowy model wdrażania WPR poprzez plan strategiczny wymagać będzie  wielu dodatkowych analiz i ocen  co nie służy uproszczeniu. Zaproponowana wspólna dla obu filarów procedura zatwierdzania i zmiany planu strategicznego rodzi ryzyko opóźnień lub wręcz braku możliwości uruchomienia na czas  płatności bezpośrednich – podkreślił polski minister.

W dalszej dyskusji Polska będzie proponować utrzymanie  w systemie płatności bezpośrednich wyłączenia z warunkowości dla małych i innych gospodarstw, które już dziś, z uwagi na swoją strukturę (np. mozaikowatość, tradycyjne metody agrotechniki) w oczywisty sposób realizują funkcje środowiskowe.

Na marginesie AGRIFISH  minister Ardanowski odbył kilka ważnych spotkań bilateralnych.
Poranne spotkanie z komisarzem Philem Hoganem dotyczyło głównie problemów związanych z suszą w Polsce oraz konieczności podjęcia odpowiednich  działań by pomóc rolnikom,  którzy ponieśli dotkliwe straty.

Komisarz Hogan zaprosił ministra Ardanowskiego na kolejne spotkanie, które zaplanowane zostało, zaraz po wakacjach, na 10 września. Omówione zostaną wtedy istotne sprawy dotyczące przyszłości  rolnictwa, w tym  WPR po 2020r.

Minister Ardanowski spotkał się również z komisarzem ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Panem Vytenisem Andriukaitisem. Spotkanie odbyło się na wniosek strony polskiej. Przedmiotem rozmów była sytuacja ASF  w Polsce i innych krajach Europy oraz niezbędne  działania podejmowane wspólnie z KE by zahamować rozprzestrzenianie  się wirusa w państwach UE. Podczas rozmowy polski minister podkreślił, że walka z ASF jest nie tyko sprawą  Polski, ale choroba ta jest problemem całej Unii Europejskiej.

Podczas pobytu w Brukseli minister Ardanowski odbył też  krótką rozmowę  z nowym ministrem rolnictwa Republiki Czech Miroslavem Tomanem. Szef polskiego resortu rolnictwa zaprotestował przeciwko używaniu bardzo ostrych określeń na temat jakości polskiej żywności. Zwrócił się do swojego rozmówcy o podanie konkretnych firm, co do których strona czeska ma zastrzeżenia. Podkreślił, że polskie służby podejmą właściwe kroki, aby wyeliminować z rynku nieuczciwych producentów, którzy szkodzą  wizerunkowi  polskiej żywności. Szef polskiego resortu rolnictwa zwrócił przy tym uwagę, że polska żywność cieszy się dużą popularnością wśród czeskich konsumentów i  jest sprowadzana na czeski rynek przez czeskich importerów. Wielu Czechów chętnie kupuje ją także w sklepach przygranicznych po polskiej stronie. Minister potwierdził również zainteresowanie wymianą handlową w zakresie żywności pomiędzy naszymi krajami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *