Przedstawicielka KRIR w Prezydium Komisji Kobiet Copa

W Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet Copa. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w spotkaniu wzięła udział Danuta Lebioda, Przewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR. Po przyjęciu porządku obrad i sprawozdania Sekretariat przedstawił prezentację odnośnie statusu małżonek współpracujących. Dane, które zostały zebrane w ciągu ostatnich kilku miesięcy od organizacji członkowskich Copa przedstawiały przede wszystkim status małżonki/a współpracującej/cego w kontekście ubezpieczeń oraz uzyskania prawa do renty i emerytury. Następnie Sekretariat przedstawił informacje na temat nagrody dla rolniczek Copa i zmiany w regulaminie konkursu.

W dalszej części posiedzenia odbyły się wybory do Prezydencji Komisji Kobiet. Sekretariat przedstawił zasady dotyczące procedury wyborczej znajdujące się w dokumencie „Zasady funkcjonowania Komisji Kobiet” jak również zasady funkcjonowania grup roboczych Copa-Cogeca dostępne w serwisie Agri-Info.

Na stanowisko przewodniczącej Komisji Kobiet Sekretariat Copa-Cogeca otrzymał dwie kandydatury: Lotty Folkesson ze szwedzkiej organizacji (LRF) oraz Margit Batthyány-Schmidt z Węgierskich Izb Rolniczych (HCA). Lotta Folkesson wygrała wybory z 65 głosami wobec 29 głosów, które otrzymała Margit Batthyány-Schmidt. Kolejna tura wyborów dotyczyła stanowisk pierwszej i drugiej wice-przewodniczącej Komisji Kobiet Copa. Sekretariat otrzymał następujące kandydatury: Danuta Lebioda z Polski (KRIR), Francesca Gironi z Włoch (Coldiretti) i Willemien Koning-Hoeve z Holandii (LTO). Każda z kandydujących Pań miała 2 minuty na przedstawienie się. Pani Danuta Lebioda przedstawiając się podkreśliła, że urodziła się i zamieszkiwała na maleńkiej wsi. Przez ponad 20 lat prowadziła gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji zwierzęcej i roślinnej. Obecnie gospodarstwo prowadzone jest przez córki gdzie ona jest doradcą. Odnośnie działalności na rzecz kobiet wiejskich nadmieniła, że była inicjatorką pierwszego spotkanie kobiet – rolniczek, członkiń Wojewódzkich Izb Rolniczych na szczeblu krajowym, które odbyło się w styczniu 1998 roku. Swój wkład w nową Prezydencję Komisji Kobiet opisała zwracając uwagę na potrzebę zwiększenia działań na rzecz kobiet na obszarach wiejskich oraz na niezbędne wzmacnianie i otwieranie nowych możliwości w ramach wymiany pokoleń tak aby wiedza i doświadczenie starszych pokoleń było przekazywane tym młodszym w szczególności kobietom.

W wyniku wyborów Danuta Lebioda została pierwszą wice-przewodniczącą z 35 głosami, Francesca Gironi z 34 głosami została drugą wice-przewodniczącą. Willemien Koning-Hoeve otrzymała 29 głosów. Po zakończeniu wyborów na stanowiska wice-przewodniczących zarówno Koning-Hoeve jak i Batthyány-Schmidt Sekretariat zaproponował aby pozostały w biurze Komisji Kobiet. Na zaproponowane przez Sekretariat rozwiązanie zgodziły się jednogłośnie uczestniczki posiedzenia.

Następnie do udziału w zebraniu zaproszono specjalistę do spraw polityki z DG do spraw Sprawiedliwości Anne Van-Nistelrooij. Omówiła ona kwestię 62 sesji Komisji ONZ do spraw Statusu Kobiet „Wyzwania i szanse związane z dążeniem do równouprawnienia płci oraz  wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt z obszarów wiejskich”. Przedstawicielka Komisji Europejskiej nadmieniła, że deklaracja Unii Europejskiej będzie przygotowana pod koniec tego roku. Przypomniała również, że UE jest obserwatorem w Komisji ONZ do spraw statusu kobiet i w swojej deklaracji będzie się opierała na stanowiskach krajów członkowskich.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono założenia i funkcjonowanie Europejskiego Partnerstwa do spraw Innowacyjności na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa. Do udziału w zebraniu zaproszono Panią  Véronique Rebholtz, EIP-AGRI, koordynatorkę Punktu Usług. Punkt Obsługi EIP-AGRI pełni funkcję mediatora w ramach sieci EIP-AGRI, usprawniając komunikację i współpracę wszystkich zainteresowanych innowacyjnością w sektorze rolnictwa: rolników, badaczy, doradców, przedsiębiorstwa, grupy do spraw środowiskowa, grupy interesów konsumentów i inne organizacje pozarządowe.

Kolejnym tematem przedstawionym podczas posiedzenia było stanowisko w sprawie przyszłej WPR grupy krajów niemieckojęzycznych. W  dokumencie zwracano przede wszystkim uwagę na fakt, że zmiana architektury WPR wpłynie na strukturę gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. Podkreślano znaczenie kobiet w sektorze rolniczym oraz potrzebę zwiększenia ich obecności na wszystkich poziomach struktur unijnych. Opisując sytuację w Austrii zwrócono uwagę na fakt że coraz więcej kobiet rolniczek wchodzących do sektora rolniczego nie ma wsparcia i doświadczenia od poprzednich pokoleń. Potrzebne są w  związku z tym specyficzne szkolenia przeznaczone dla kobiet rolniczek.

Następnie przedstawiona została prezentacja Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Panią Edinę Ocsko, analityka do spraw polityki. W prezentacji zwracano uwagę na działania w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich oraz na pod działania specjalnie stworzone dla kobiet w niektórych krajach członkowskich (Szwecja, Rumunia i Litwa).

Odnosząc się do prezentacji Danuta Lebioda podkreśliła, że potrzeby kobiet na obszarach wiejskich nie są szeroko znane. Jak wiadomo infrastruktura, usługi zdrowotne i transport są wśród potrzeb, które najczęściej są przedstawiane. Brakuje odrębnych programów dla kobiet na wsi, trudno bowiem jest uzasadnić taką specyficzną potrzebę. A tych potrzeb jest wiele, na przykład praca w ramach transferu wiedzy, działania w sieci w celu przekazywania doświadczenia z pokolenia na pokolenie od babci poprzez matki i dzieci, tak aby kobiety chciały zostać na wsi, żeby miały motywację. Potrzebne jest większe wsparcie dla kobiet rolniczek i szerzej dla kobiet na obszarach wiejskich.

Następnie do udziału w zebraniu zaproszono Mary Collins, Starszą Koordynator do spraw Polityki i Promocji z Europejskiej Agencji do spraw równouprawnienia (EWL) w celu wymiany poglądów na temat bieżącej działalności Europejskiego Lobby na rzecz Kobiet. Przedstawiła ona funkcjonowanie Agencji oraz najbliższe wydarzenia, które są organizowane na rzecz kobiet. Zwróciła uwagę na fakt, że potrzebne jest określenie działań na rzecz kobiet zarówno na poziomie unijnym jak i na poziomie poszczególnych krajów członkowskich.

Ostatnim tematem podjętym podczas posiedzenia była kwestia rolnictwa społecznego i usług. Tutaj zabrały głos rolniczki regionu tyrolskiego z północnej części Włoch. Zaprezentowały działalność organizacji na rzecz kobiet na obszarach wiejskich. Celem  jest mobilizacja lokalna, budowa solidarności społecznej i opłacalna przyszłość dla gospodarstw rolnych jak również zwiększanie wartości dodanej obszarów wiejskich. To wszystko poprzez rozszerzenie usług rolniczych, promocję umiejętności i zdolności, szkolenia dla rolniczek, zaangażowanie wielopokoleniowe w działania w gospodarstwie. Najważniejszymi elementami wokół których koncentruje się działalność organizacji są mobilność, transport i dobrze funkcjonujący Internet. W ramach promocji kreatywności i różnorodności tyrolska organizacja przedstawiła projekt Międzynarodowego Dnia Zwyczajów i poprosiła Komisję Kobiet Copa o wsparcie dla tego konceptu. Komisja Kobiet jednogłośnie poprała tę inicjatywę.

Małgorzata Verset – Biuro KRIR w Brukseli

fot. KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *