Program wczesnego wykrycia zakażeń wirusem ASF

W odpowiedzi na pismo znak ŻW.zz.0210.22.2017.pb.6 dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” Zarząd KRIR przekazał 19 grudnia 2017 r. opinię i uwagi w tej sprawie.

Projekt rozporządzania zgodnie z uzasadnieniem jest kontynuacją Programu na rok 2017 wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz 625).

W ww. rozporządzeniu koszty funkcjonowania Programu na 2017r. przewidziane zostały na kwotę 25,3 mln zł. Natomiast w projekcie Programu na 2018r. kwota została zwiększona do 28,5 mln zł, co wydaje się być pozytywne.

Zaznaczyć należy, że w IV kwartale br. doszło do przeniesienia się wirusa na obszary środkowego Mazowsza, w tym powiatów położonych na zachód od Wisły. Stwarza to duże zagrożenie przeniesienia się ASF na pozostałe tereny kraju.

Z tego powodu Zarząd KRIR obawia się, iż kwota przewidziana na działania realizowane w Programie może okazać się niewystarczająca na prawidłowe i skuteczne jego funkcjonowanie.

Z uwagi na konsekwencje, jakie niesie ze sobą rozprzestrzenianie się wirusa ASF, kontynuacja Programu – mającego na celu jak najszybsze wykrywanie wirusa u świń i jego eliminację z populacji dzików, jest jak najbardziej zasadna i niezbędna. Jednakże zgłaszamy uwagi do przesłanego w proponowanej wersji do konsultacji projektu rozporządzenia:

W projekcie przewidziano działania: informacyjne dotyczące szerzenia wiedzy nt. wirusa ASF i szkoleniowe dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz oraz dla rolników i myśliwych.

Zważywszy na fakt, iż rozprzestrzenianie się wirusa ASF może odbyć się na znaczne odległości przez osoby niezwiązane z przemysłem rolno-spożywczym, rolnictwem czy myślistwem – kampania informacyjna w tym zakresie powinna zostać poszerzona i przesłana do sołectw czy gmin, aby była dostępna ogółowi społeczeństwu, a nie tylko wybranym grupom.

Podczas szkoleń dla rolników, powiatowi lekarze weterynarii podkreślają, że istnieje duże ryzyko zawleczenia wirusa ASF do Polski przez mięso sprowadzone przez imigrantów z Europy wschodniej zatrudnionych w polskich zakładach. Kontrole graniczne nie są w stanie wykryć wszystkich przypadków złamania prawa, dlatego przeszkolona powinna być również służba graniczna o konsekwencjach wwożenia na terytorium Polski surowych produktów wieprzowych.

Samorząd rolniczy uważa, że obowiązek pokrywania kosztów przez rolników zaopatrywania każdego przemieszczanych świń w świadectwa zdrowia na podstawie badania klinicznego, pomimo iż choroba ASF jest zwalczana z urzędu – jest nie do przyjęcia. Ponadto zdaniem rolników, przy spełnianiu zasad bioasekuracji, dodatkowe wizyty lekarzy weterynarii mogą zwiększać ryzyko zawleczenia drobnoustrojów chorobotwórczych na teren gospodarstwa i dlatego należy uczulić samych lekarzy weterynarii o bezwzględne przestrzeganie procedur bioasekuracji.

Do punktu 3.3. projektu Programu, który przewiduje wzmocnienie środków bioasekuracji na przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą -naszym zdaniem podobne zasady powinny także obowiązywać na przejściach granicznych z Rosją i Litwą.

Również naszym zdaniem przewidziane w pkt 3.5 projektu dot.- sfinansowania i funkcjonowania 5 odłowni żywołownych – „sprawdzanie wielkości migracji dzików z terytorium Białorusi i ich ewentualnego zarażenia wirusem ASF„ powinno objąć tereny przygraniczne z Rosją, Litwą i Ukrainą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *