Powołano konsorcjum do badań nad odpornością chwastów na herbicydy

Jednym z najważniejszych problemów współczesnej ochrony roślin przed zachwaszczeniem jest zjawisko odporności chwastów na stosowane do ich zwalczania środki chemiczne.

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia holistycznej strategii mającej na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się biotypów chwastów odpornych na herbicydy oraz sposobów ich zwalczania (jeśli wystąpiły) jest podejmowane przez konsorcjum ConResi składające się z 10 jednostek naukowych (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy jako Lider, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego we Warszawie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Oddział we Wrocławiu, Politechnika Poznańska), 3 firm fitofarmaceutycznych (BASF Polska Sp. z o.o., Bayer Sp. z o.o., Syngenta Polska Sp. z o.o.) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Konsorcjum uzyskało finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu programu BIOSTRATEG na realizację trzyletniego projektu zatytułowanego Strategia przeciwdziałania uodpornianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu.

Przedmiotem badań będą 4 gatunki chwastów występujących głównie w uprawie zbóż, a mianowicie: miotła zbożowa, wyczyniec polny, mak polny i chaber bławatek. Projekt obejmuje fazę badawczą (5 zadań) oraz fazę wdrożeniową (1 zadanie).

W wyniku realizacji projektu planuje się uzyskanie następujących rezultatów: określenie aktualnego stanu występowania zjawiska odporności u 4 ważnych gospodarczo gatunków chwastów w Polsce (miotła zbożowa, wyczyniec polny, mak polny, chaber bławatek) poznanie najważniejszych cech biologicznych biotypów odpornych na herbicydy w kontekście ich przeżywalności i rozprzestrzeniania w agroekosystemach opracowanie analizy ekonomicznej strat powodowanych przez biotypy chwastów odpornych opracowanie holistycznej strategii antyodpornościowej i jej upowszechnienie wśród rolników i doradców przygotowanie dokumentacji umożliwiającej opracowanie internetowego systemu doradczego w zakresie zarządzania odpornością chwastów na herbicydy przygotowanie projektu koncepcyjnego dla laboratorium diagnostycznego (Centrum Kompetencji) w zakresie odporności chwastów na herbicydy Wdrożenie wyników badań projektu do praktyki rolniczej przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gospodarstw, na terenie których występują chwasty odporne na herbicydy oraz do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska środkami chemicznymi.

Szanowni rolnicy i doradcy!
Jeżeli w Waszych gospodarstwach stwierdzacie zmniejszającą się z roku na rok skuteczność działania herbicydów, prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: bioherod@iorpib.poznan.pl

Kierownik projektu
Prof. dr hab. Tadeusz Praczyk
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *