Postulaty wobec aktualnej sytuacji

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Rządu RP w następujących pilnych sprawach dotyczących prowadzenia gospodarstw rolnych w Polsce.

1.   W związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne Krajowa Rada Izb Rolniczych wnosi o opracowanie szczegółowych wytycznych dla rolników odnośnie wprowadzenia w życie przepisów w/w ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz zabezpieczenie Środków finansowych na wdrożenie tego Prawa. Mając na uwadze liczne pytania i wątpliwości rolników, wnosimy także o wstrzymanie nakładania kar na rolników za brak spełnionych wymogów związanych z tym prawem. Kontrole powinny wskazywać błędy i zalecenia z dłuższym okresem na usuniecie nieprawidłowości w gospodarstwie, a nie nakładać kary finansowe na rolników.

2.   W związku z wyczerpaniem przez Polskę w 100% kwoty pomocy de minimis w rolnictwie Krajowa Rada Izb Rolniczych wnosi o pilne wnioskowanie do KE o zwiększenie kwoty, którą władze krajowe mogą wykorzystać na wsparcie rolników w ramach pomocy de minimis. Ta forma wsparcia okazała się szczególnie przydatna w czasach kryzysu, gdyż umożliwia władzom szybką i skuteczną reakcję na wsparcie rolników. Jednak,  w związku z występującymi w ostatnim czasie licznymi klęskami żywiołowymi, obecna pula środków — jest niewystarczająca. Dlatego też, zwiększenie kwoty krajowej jest konieczne w celu skutecznej poprawy wsparcia dla rolników przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia administracyjnego i braku zakłócania rynku .

3.   Krajowa Rada Izb Rolniczych ponownie wnosi o opracowanie nowych, jednolitych zasad szacowania strat spowodowanych klęskami w rolnictwie. W praktyce obecne zasady budziły wiele wątpliwości i często powodowały brak możliwości oszacowania start, np. w lipcu szacowano uprawy jare, następnie ozime, okopowych nie można było szacować, bo nie było komunikatu IUNG w Puławach — co wykluczało osiągnięcie niezbędnych wskaźników strat. Gdyby można było szacować straty od razu, po zgłoszeniu przez rolnika — szacowanie odbywałoby się sprawniej i umożliwiłoby rolnikowi, po ogłoszeniu komunikatu, skorzystać z pomocy. Problem dotyczy także szacowania strat na użytkach zielonych będących postawą żywienia bydła, a szczególnie bydła mięsnego korzystającego przez większą część roku z pastwisk. Należy zmienić metodykę wyliczania strat w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą, uwzględniając specyfikę produkcji i przyczyny generowanych strat.

Komisje powinny w jednolity sposób szacować i mieć jednolitą interpretację i wytyczne.

4.   Samorząd rolniczy wskazuje także na niewystarczające kierowanie środków finansowych na zabezpieczenie gospodarstw przed wirusem ASF, a także brak dostatecznej aktywności krajowych jednostek w przeprowadzeniu wielokierunkowych badań nad wirusem i skutecznymi metodami ograniczenia jego szerzenia. Walka z afrykańskim pomorem Świń musi być wielokierunkowa i wymaga znacznie więcej środków finansowych. Dodatkowym problemem polskich producentów, jest napływ tańszych prosiąt z Belgii, gdzie wykryto ostatnio ASF. Rolnicy nie mają wyboru, co do skupującego podmiotu ani w zakresie terminu sprzedaży i często też zmuszeni są do dalszej produkcji z uwagi na kredyty inwestycyjne, czy podjęte działanie PROW. Dlatego też, samorząd rolniczy wnosi o opracowanie programu rządowego dotyczącego ochrony rynku wieprzowiny, który realnie wesprze gospodarstwa zajmujące się produkcją trzody chlewnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *