Postęp odmianowy – zysk w zasięgu ręki

Do niedawna produkcję roślinną determinował postęp agrotechniczny; dziś jego efektywność zmalała na rzecz postępu odmianowego. Rośnie znaczenie hodowców roślin, tworzących odmiany lepiej wykorzystujące możliwości środowiska i agrotechniki.

Hodowla roślin

Hodowcy dostosowują rośliny do potrzeb człowieka i środowiska. Wzmacniają oni lub osłabiają cechy dziedziczne rośliny, by otrzymać odmianę o wymaganych cechach, poszukiwanych na rynku.

Hodowla nowych odmian jest czasochłonna i kosztowna. Prace nad odmianą zajmują ok. 10 lat, kolejne 2-3 lata to rejestracja odmiany. Hodowca musi zainwestować w aparaturę laboratoryjną, sprzęt polowy i specjalistyczne pomieszczenia. Kosztowny jest dostęp do zasobów genetycznych, nowoczesne technologie oraz wykwalifikowana załoga.
Wyhodowanie odmiany, rejestracja i ochrona prawna kosztują kilka mln zł. Największy popyt na odmianę trwa tylko ok. 5 lat.

Ochrona własności intelektualnej

Własność intelektualną hodowcy w Polsce chroni ustawa o ochronie prawnej odmian roślin i prawo unijne. Przyznają one hodowcy wył. prawo do wytwarzania lub rozmnażania, przygotowania do rozmnażania, oferowania do sprzedaży, sprzedawania lub innego zbywania, eksportu, importu i przechowywania mat. siewnego danej odmiany. Osoby trzecie muszą w tym celu uzyskać od hodowcy licencję i uiścić opłatę.

Wpływy z ochrony wył. prawa to główne źródło dochodów hodowcy i zabezpieczenie finansowe ciągłości postępu biologicznego.

Rolniku, inwestuj w hodowlę!

Jak to zrobić? Wystarczy siać materiał kwalifikowany. Zyskiem rolnika są nasiona wysokiej jakości, a dochodem hodowcy opłaty licencyjne od producenta.

Siew mat. ze zbioru odmiany chronionej to też inwestycja w hodowlę. Odstępstwo rolne pozwala rolnikowi wysiać zebrane nasiona bez zgody hodowcy, pod warunkiem uiszczenia 50% opł. licencyjnej w ciągu 30 dni od siewu.

Co z tego będę miał?

Dzięki postępowi odmianowemu rolnicy w Europie w ciągu 15 lat wyprodukowali dodatkowe 22 mln t pszenicy i 10 mln t ziemniaków (dane: HFFA Research). Nowe odmiany to wyższa wydajność i jakość, dostosowanie do warunków glebowych i klimatu, odporność na choroby. Wszystko to przekłada się na lepszy wynik ekonomiczny gospodarstwa.

Agencja Nasienna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *