Ponowne uruchomienie naboru wniosków o wsparcie na bioasekurację?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek w sprawie ponownego uruchomienia naboru wniosków na bioasekurację, informując co następuje:

„W związku z pismem przesłanym za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie ponownego uruchomienia naboru wniosków o wsparcie na bioasekurację – uprzejmie informuję, że na podstawie § 13e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187 z późn. zm.) nabór wniosków o udzielenie pomocy na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków trwał od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r.
Zgodnie z informacjami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożonych zostało 3 940 wniosków na kwotę 16,9 mln zł. W planie finansowym Agencji na ww. formę pomocy zostały zarezerwowane środki w wysokości 15 mln zł. A zatem w ramach ewentualnych oszczędności Agencji w pierwszej kolejności zostaną zrealizowane wnioski złożone ponad limit środków w planie finansowym w ramach ww. pomocy.
Ponowne uruchomienie ww. programu będzie analizowane z uwzględnieniem możliwości finansowych Agencji oraz dostępnego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w ramach poddziałania 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020, rolnicy prowadzący chów lub hodowlę świń mogą ubiegać się o przyznanie pomocy na inwestycje i urządzenia służce bioasekuracji. Maksymalna kwota wsparcia dla beneficjenta wynosi 100 000 zł. Pomoc stanowi refundację do 80 % kosztów kwalifikowalnych operacji lub standardowych stawek jednostkowych.
Zgodnie z PROW 2014–2020 o pomoc może ubiegać się rolnik, jeżeli jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, na której prowadzi chów lub hodowlę świń – co najmniej 50 sztuk świń lub rolnik wypełniający zobowiązania rolno-środowiskowoklimatyczne w zakresie pakietu 7 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, wariant 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”, Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego.
Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje:
– wykonanie ogrodzenia chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń, w tym miejsca, w których składuje się paszę, ściółkę oraz sprzęt do obsługi świń,
– utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej,
– zakup urządzeń do dezynfekcji,
– wykonanie inwestycji umożliwiających utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach,
– przebudowę lub remont pomieszczenia w chlewni lub w budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią, tak aby w ich wyniku, w tym pomieszczeniu, było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń,
– budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, w przypadku chowu lub hodowli świń na ściółce o pojemności dostosowanej do liczby świń w gospodarstwie i zapotrzebowania tych świń na słomę,
– zakup i posadowienie silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie, o pojemności dostosowanej do liczby świń w gospodarstwie i zapotrzebowania tych świń na paszę.
W przypadku inwestycji dotyczących wykonania ogrodzenia, określone zostały standardowe stawki jednostkowe za wykonanie ogrodzenia, które wynoszą:
1) 1 metra bieżącego ogrodzenia – 230 zł;
2) bramy – 2100 zł;
3) furtki – 710 zł.
Szczegółowe warunki przyznania pomocy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od dnia 28 września 2021r. do dnia 26 listopada 2021 r.”

 

 

 

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *