Pomocnik rolnika

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu uregulowanie kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym tzw. pomocników rolnika przy zbiorach, czyli osób zatrudnianych do prac sezonowych.

Konieczność wprowadzenia zmian dotyczących zatrudnienia pomocników do prac sezonowych resort rolnictwa tłumaczy nagminnym stosowaniem przy pracach w rolnictwie umów o dzieło, które nie przystają do charakteru pracy osób zatrudnionych przy zbiorach i nie są oskładkowane. Przyjęcie zryczałtowanej formy oskładkowania pozwoli przede wszystkim na obniżenie kosztów pracy oraz znaczne ograniczenie obowiązków rolnika o charakterze administracyjnym – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. Projekt ustawy zakłada, że podstawą świadczenia pomocy będzie umowa o pomocy przy zbiorach zawarta pomiędzy rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne a osobą świadczącą pomoc przy zbiorach, zwaną pomocnikiem.

Umowa cywilno-prawna „o pomocy przy zbiorach”, która regulować będzie kwestie zatrudnienia pomocnika oraz jej ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z projektem ustawy rolnik, który zatrudni pomocnika do prac sezonowych zobowiązany będzie w ciągu trzech dni od zawarcia umowy zgłosić pomocnika do ubezpieczenia oraz opłacić składki, jednorazowo, za cały okres obowiązywania umowy. Umowa o pomocy przy zbiorach będzie mogła być zawarta na okres nie dłuższy niż 90 dni w ciągu roku (łącznie na jednego pracownika). Świadczenie pomocy przy zbiorach będzie odpłatne i zgodnie z projektem ustawy obejmować ma czynności bezpośrednio związane ze zbiorem owoców i warzyw oraz ich sortowaniem i przygotowaniem do sprzedaży (mycie, pakowanie, itp.).

Pomocnikami rolnika będą mogły być także osoby nie będące obywatelami RP przebywające na terytorium naszego kraju na podstawie zezwolenia na pracę. Pomocnik rolnika będzie uprawniony do jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. Rolnik zobowiązany będzie do opłacania za niego składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.
Do wynagrodzenia pomocników rolnika nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Z tego względu wysokość składki będzie odpowiadać trzykrotności kwoty ustalonej w sposób określony w art. 7 ust. 3, przy takim samym zakresie przysługujących świadczeń z tego ubezpieczenia. Składka będzie opłacana jednorazowo za cały okres trwania umowy o pomocy przy zbiorach. Według aktualnych przepisów składka ta dla gospodarstw do 50 ha wynosi 42 zł miesięcznie, co oznacza kwotę 126 zł za 3 miesiące.

Wielkopolska Izba Rolnicza zgłosiła kilka opinii do projektowanych zmian min:

    umowa o pomocy przy zbiorach nie powinna być ograniczona tylko do zbiorów owoców i warzyw. W produkcji rolniczej zdarzają się inne działy produkcji, które na etapie zbiorów potrzebują wsparcia dodatkowych pracowników pomocniczych. Dotyczy to np.: zbioru ziół, roślin włóknistych (len, konopi), wikliny, zbóż oraz połowu ryb w gospodarstwach rybackich, i wiele innych.
    w sytuacji, kiedy pomocnik rolnika, zakończy pracę przed upływem terminu na który zostało zawarte ubezpieczenie, rolnikowi powinno przysługiwać prawo zmiany osoby ubezpieczonej. Jeśli rolnik nie zgłosi innej osoby powinien mieć możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconej składki, jeśli praca skrócona została o więcej niż 14 dni. Potwierdzeniem w tym przypadku powinno być oświadczenie rolnika o zakończeniu pracy przez pomocnika, złożone w terminie 3 dni od zakończenia przez niego pracy. Jeśli rolnik dostarczy oświadczenie w terminie dłuższym niż 3 dni, zwrot nadpłaconej składki powinien przysługiwać maksymalnie za 3 dni wstecz od dnia złożenia oświadczenia.

WIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *