Polska wycofuje się ze wsparcia dla ukraińskich plantatorów

W związku z pismem Zarządu KRIR dotyczącym projektu polskiej współpracy rozwojowej „Zachodnioukraińska Kooperatywa Sadowniczo-Ogrodnicza”, Minister Spraw Zagranicznych poinformował, że podstawą realizowania polskich działań rozwojowych jest Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej 2016-2020 przyjęty przez Radę Ministrów, który określa kierunki geograficzne i tematyczne polskiej współpracy rozwojowej.

Dokument ten jak i roczne Plany współpracy rozwojowej są przedstawiane do konsultacji społecznych oraz międzyresortowych. Ponadto na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej ustanowiona została Rada Programowa Współpracy Rozwojowej jako organ opiniodawczo-doradczy  Ministra Spraw Zagranicznych. W składzie znajduje się przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do zadań Rady należy m.in. przedstawianie propozycji dotyczących priorytetów geograficznych i tematycznych współpracy rozwojowej.

Zgodnie z Wieloletnim Programem priorytetowymi obszarami wsparcia na rzecz Ukrainy są dobre rządzenie, kapitał ludzki oraz przedsiębiorczość i sektor prywatny. W roku 2018 realizowanych na Ukrainie jest niemal 40 przedsięwzięć na łączną kwotę przekraczającą 19 mln zł. Działania te obejmują współpracę z władzami Ukrainy na rzecz wdrożenia kluczowych reform, budowę krajowych i regionalnych systemów zarządzania kryzysowego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz pomoc dla osób przesiedlonych wewnętrznie.

Projekt „Zachodnioukraińska Kooperatywa Sadowniczo-Ogrodnicza” jest jednym z 36 działań, które otrzymały dofinansowanie w wyniku otwartego konkursu dotacyjnego „Polska pomoc rozwojowa 2018″. Ma charakter lokalny a nie systemowy. Jego skala nie jest duża – kwota dofinansowania to 261 430 zł a efektem końcowym projektu miało być utworzenie kooperatywy ogrodniczo-sadowniczej składającej się z 10 drobnych rolników, z których każdy stworzy mini plantację malin o powierzchni 1 ha. Działania miały być skierowane do istniejących oraz powstających mikro przedsiębiorców jak również weteranów wojny na wschodzie Ukrainy oraz osób wewnętrznie przesiedlonych. Projekt ma charakter przede wszystkim społeczny i edukacyjny, a nie gospodarczy i nie stanowi konkurencji dla polskich rolników. Biorąc jednak pod uwagę zaistniałą sytuację oraz wątpliwości wobec projektu wyrażane przez szereg instytucji Minister Spraw Zagranicznych podjął decyzję o rozwiązaniu umowy dotacji na realizację projektu „Zachodnioukraińska Kooperatywa Sadowniczo-Ogrodnicza”. W związku z powyższym dalsze działania projektowe, w tym założenie kooperatywy i przekazanie sadzonek malin, nie będą realizowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *