Po prezydium Copa-Cogeca

W Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się posiedzenia Prezydiów Copa i Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniach wziął udział Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

W pierwszym dniu Prezydiów podczas posiedzenia Prezydium Cogeca  odbyła się wymiana poglądów z Panem Carlo Pettinellim, Dyrektorem DG Grow w Komisji Europejskiej, w sprawie Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw  Żywności. Uczestnicy posiedzenia z zadowoleniem przyjęli kroki podjęte przez Komisję Europejską w kwestii łańcucha dostaw żywności gdzie inicjatywa uregulowania funkcjonowania łańcucha przybrała formę dyrektywy. Należy zaznaczyć, że w niektórych krajach stosunki między podmiotami w łańcuchu już podlegają regulacjom na poziomie krajowych natomiast w celu umocnienia i wykształcenia zharmonizowanego systemu podjęto działania na poziomie europejskim czego wynikiem jest wyżej wymieniona dyrektywa unijna.

Następnie omówiono i przyjęto stanowisko Copa-Cogeca w  sprawie dużych zwierząt drapieżnych i gatunków konfliktowych oraz projekt zaleceń Copa-Cogeca w sprawie planu na rzecz białek pochodzenia roślinnego dla Europy. Uczestnicy zebrania potwierdzili istotną rolę rodzimych roślin białkowych dla sektorów hodowli zwierzęcej nadmienili również potrzebę jasnego stanowiska odnośnie FEFAC.  

Podczas obrad przyjęto również projekt stanowiska Copa i Cogeca w sprawie oceny funkcjonowania ramowej dyrektywy wodnej (WFD) oraz projekt dokumentu zawierającego wspólne stanowisko Copa, Cogeca, EDA i Eucolait w sprawie poparcia dla ochrony nazw produktów mleczarskich, wspólnych definicji produktów oraz norm handlowych w Unii Europejskiej. Reprezentujący spółdzielnie mleczarskie organizacje z Francji, Irlandii i Portugalii z zadowoleniem przyjęły dokument podkreślając jego znaczenie dla sektora mleczarskiego jednocześnie zaznaczono, iż dla przejrzystości odnośnie informacji przekazywanej konsumentowi, na półkach sklepowych produkty mleczne nie powinny być mieszane z produktami pochodzenia roślinnego którym nadaje się nazwę „mleka” jak na przykład „mleko sojowe”, „mleko migdałowe”, gdyż może to wprowadzać  konsumenta w błąd przy wyborze produktu.

Następnie organizacje członkowskie przedstawiły sprawozdanie z bieżącej działalności lobbystycznej prowadzonej przez nie w związku ze zbliżającą się publikacją wniosków ustawodawczych w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych i WPR.

Odnośnie sytuacji rynkowej, kwestii sanitarnych oraz  aktualnych negocjacji  handlowych Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz potwierdził, że wirus ASF na terenie Polski rozprzestrzenia się wśród populacji dzików a nie wśród hodowanej trzody chlewnej.  Zwrócił uwagę na fakt, że koła myśliwskie, które funkcjonowały do tej pory na zasadzie działań hobbistycznych zostały oficjalnie powołane do poważnych działań w zakresie zmniejszenia populacji dzików w Polsce. Są to działania kompleksowe, które wymagają dużych nakładów finansowych, współpracy między różnymi zainteresowanymi stronami oraz możliwości logistycznych i odpowiedniego szkolenia.  

W kwestiach handlowych i rynkowych bardzo istotnymi tematami na które Prezes Szmulewicz  zwrócił uwagę na kwestie cen cukru gdzie są one bardzo niskie po uwolnieniu tzw. kwot cukrowych.  Konsekwencją tego są bardzo niskie ceny dla producentów buraków cukrowych na dzień dzisiejszy już poniżej kosztów produkcji.

Bardzo ważnym tematem z którym zapoznał zebranych Prezes Szmulewicz  jest również kwestia Ukrainy i wolnych kontyngentów dla tego kraju. Bliskość Ukrainy oraz przyznane wolne od cła kontyngenty powodują zaburzenia w cenach zbóż. Zakłócenia rynkowe dotyczą również drobiu gdzie w Polsce od niedawna obserwuje się stagnację cen w tym sektorze.

Pod koniec posiedzenia Prezydium Cogeca Sekretariat przedstawił informacje na temat najbliższych Biznes forów prezydencji Cogeca oraz Kongresu Europejskich Rolników 2018

Podczas wspólnego zebranie Prezydiów w części popołudniowej uczestnicy posiedzenia przyjęli sprawozdanie finansowe Copa-Cogeca za rok 2017

Następnie odbyła się wymiana zdań z Peterem Powerem, szefem gabinetu komisarza Hogana, na temat wniosków ustawodawczych Komisji w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności, a także z Elisabettą Siracusą, zastępcą szefa gabinetu komisarza Hogana, na temat przyszłości żywności i rolnictwa

W ostatniej części posiedzenia zebrani przyjęli projekt dokumentu „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności: Poglądy Copa-Cogeca na temat nowego modelu realizacji  i nowej zielonej struktury” oraz projekt dokumentu analitycznego Copa-Cogeca na temat komunikatu Komisji w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych po roku 2020.

W drugim dniu Prezydiów, 27 kwietnia 2018 roku po przyjęciu porządku obrad i sprawozdania z poprzedniego posiedzenia odbyła się debata na temat przyszłej WPR. Przewodniczący Copa podkreślił, że niezbędne jest wsparcie dla silnego i stabilnego budżetu dla przyszłej WPR co się łączy z podniesieniem wkładu krajów członkowskich w budżet unijny. Przewodniczący Copa zwrócił uwagę, że niektóre kraje są nastawione sceptycznie odnośnie podniesienia składki do budżetu unijnego.

Następnie odbyła się dyskusja na temat dużych drapieżnych zwierząt. Tu delegacje wielokrotnie potwierdzały potrzebę wymiany poglądów na ten temat z Komisją oraz podniesienie rekompensat dla rolników w związku z poniesionymi stratami i dodatkowymi kosztami dla rolników związanymi z zakładaniem dodatkowych zabezpieczeń, płotów, ogrodzeń. Zebrani zwrócili uwagę na potrzebę dołączenia do stanowiska Copa-Cogeca w sprawie dużych drapieżników możliwości pomocy państwa w tym zakresie. W czasie debaty poruszono również temat działań organizacji myśliwskich oraz ich prac w zakresie zmniejszenia populacji niektórych gatunków zwierząt  jak: wilki, lisy czy dziki.

Prezes Szmulewicz ponownie potwierdził, że koła myśliwskie w Polsce mają obowiązek odstrzału dzików w celu zmniejszenia ich populacji. Nadmienił również, że polscy rolnicy mają ogromne problemy ze niską ceną i sprzedażą  ogólnie trzody chlewnej ze stref zagrożonych ponieważ zakłady przetwórcze, które mają licencje eksportowe obawiają się przyjęcia tusz z tych regionów i utraty licencji a nawet zamknięcia zakładu w razie odnalezienia wirusa. Należy jednak zwrócić uwagę, że w Polsce ASF jest u dzików a nie u trzody chlewnej. Prezes Szmulewicz zauważył również potrzebę wsparcia na budowę stałego ogrodzenia  na granicy z Ukrainą i Białorusią.

Inne organizacje członkowskie wskazały również na czynnik ludzki, który również należy wziąć pod uwagę analizując rozprzestrzenianie się wirusa ASF.

W dalszej części spotkania omówiono  projekt stanowiska Copa-Cogeca w sprawie oceny funkcjonowania ramowej dyrektywy wodnej (WFD). Prezes Szmulewicz zabierając głos nadmienił, że jest to dobre i wyważone stanowisko podkreślił jednocześnie, że należy przeprowadzać badania w celu określenia czy to sektor rolniczy jest głównym powodem zanieczyszczenia wód biorąc pod uwagę znaczne zanieczyszczenia pochodzące z miast.

W ostatniej części Prezydium omówiono sytuację rynkową i handlową. W tych kwestiach powróciła dyskusja na temat negocjacji z Mercosur a co się z tym wiąże z niebezpieczeństwami dla sektorów wołowiny i cukru oraz wznowieniu dyskusji na temat TTIP gdzie uczestnicy zebrania potwierdzili, że ponowne otwarcie tych negocjacji wymaga głębszej dyskusji i analizy.

Na zakończenie przedstawiono informacje na temat najbliższego kongresu rolników Europejskich, który odbędzie się w Linz w Austrii w dniach od 10 do 11 października 2018 roku.  

Małgorzata Verset – Biuro KRIR w Brukseli

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *