Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego

Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  5 czerwca przyjęło zaktualizowany Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020. Jego celem jest rozwój rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej w Polsce.

Dokument wskazuje działania, jakie powinny być podejmowane i realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki podległe lub nadzorowane dla osiągnięcia tych celów. Przyjęty dziś dokument zakłada, że dla rozwoju rolnictwa ekologicznego konieczna jest realizacja działań w 7. obszarach, wskazanych jako cele szczegółowe. Są to:
I. Zwiększenie konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży żywności ekologicznej na rynku;
II. Rozwój przetwórstwa produktów ekologicznych;
III. Dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych;
IV. Wzrost wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej;
V. Podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego;
VI. Włączenie organów administracji rządowej i samorządowej w rozwój sektora rolnictwa ekologicznego;
VII. Utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych.
Plan ten został przygotowany we współpracy z Radą do spraw Rolnictwa Ekologicznego, która została powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czerwcu 2016 r. i stanowi płaszczyznę dialogu pomiędzy Ministrem, a organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej. W jej skład wchodzą przedstawiciele podmiotów i instytucji działających w sektorze rolnictwa ekologicznego, w tym: organizacji oraz stowarzyszeń zrzeszających producentów ekologicznych, a także uczelni wyższych, instytutów, instytucji sprawujących nadzór nad produkcją ekologiczną oraz podmiotów doradczych.

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020 został ujęty jako jeden z projektów strategicznych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *