PIT za 2017 rok wysłany do rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do końca lutego 2018 r. przekazała deklaracje podatkowe PIT do wszystkich emerytów i rencistów. Deklaracje podatkowe PIT przekazane zostały do świadczeniobiorców, którzy w 2017 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek świadczenie emerytalno-rentowe z Kasy (np. emeryturę rolniczą, w tym częściową lub okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) oraz do osób, które w 2017 roku pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu do dnia jego śmierci (nie dotyczy zasiłków pogrzebowych).

W zdecydowanej większości przypadków tj. za 1.107,5 tys. emerytów i rencistów Kasa rozliczyła podatek i tym świadczeniobiorcom Kasa przekazała formularz PIT-40A – roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Emeryt/rencista, który otrzymał ww. formularz i poza emeryturą lub rentą wypłacaną z Kasy w 2017 r. nie osiągał innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Natomiast emeryt/rencista, który otrzymał z Kasy formularz PIT-11A – informacja o dochodach uzyskanych z tytułu emerytur i rent w 2017 r. jest zobowiązany sam złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (bądź drogą elektroniczną) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. W zeznaniu tym należy uwzględnić przychód osiągnięty w 2017 r. z tytułu pobierania świadczeń emerytalno-rentowych.

Ponadto Kasa wyjaśnia, że emeryt/rencista, który został rozliczony przez Kasę i otrzymał PIT-40A, ale chce skorzystać z ulg podatkowych lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź dzieckiem (w przypadku osób samotnych) może sam złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37), w wyżej podanym terminie.

Zeznanie podatkowe lub oświadczenie na druku PIT-OP składa również emeryt/rencista, który zdecyduje się na przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

KRUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *