„Pierwszy Dzień Wiosny” w Technikum nr 1 w Dęblinie

Dzień, który powszechnie kojarzy się z wagarowaniem, wykorzystano na rozszerzenie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie. Przestrzeń edukacyjna została przeniesiona w plener szkolny. Lekcja plenerowa dała ciekawe wrażenia i umożliwiła praktyczne poznanie możliwości wykorzystania światła słonecznego. Przeprowadzono ciekawe doświadczenie pomiarowe.

W ostatnim czasie ciągłość zasilania energią zyskuje na znaczeniu. Ma ona bezpośredni wpływ na realizację zamierzonych celów gospodarczych i społecznych. Jest nieodzownym warunkiem dla istnienia i stałego rozwoju, a zależy od wielu czynników, z których obecnie najbardziej istotnym jest dostęp do energii z promieniowania słonecznego i inwestycje. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zaplanowano i przeprowadzono lekcję z pokazem możliwości jakie daje panel fotowoltaiczny i różnicowanie napięcia elektrycznego uzyskiwanego na zaciskach w zależności od jego ustawienia. Objaśnienie i trening praktyczny, oddają najlepiej istotę potrzeby gromadzenia wyników pomiarów i poprawne wnioskowanie statystyczne. Uzyskane wyniki potwierdzają potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań technicznych, ponieważ energetyka solarna zajmuje coraz większy obszar w badaniach naukowych.

W czasie lekcji połączono tematykę przyrodniczą z naciskiem na działania praktyczne, czyli pracę uczniów w ścisłym kontakcie z przedmiotem analizy. Metoda takiego projektu uczyniła zajęcia bardziej atrakcyjnymi, co w efekcie podniosło rangę zajęć szkolnych w tym szczególnym dniu. Część praktyczną lekcji dodatkowo ubogaciły rozmowy o problemach z pozyskiwaniem energii w dzisiejszym świecie. Taki stan skłania do bardziej wnikliwej analizy i rozpowszechniania metod wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej. Zajęcia zdominowała dyskusja o bezpieczeństwie energetycznym i dywersyfikacji źródeł w aspekcie aktualnych doniesień medialnych. Odpowiednie podejście do problematyki dotyczącej perspektyw i możliwości pozyskiwania energii we własnych gospodarstwach domowych świadczy o dojrzałych i zrównoważonych uczniowskich planach na przyszłość.

Zajęcia były udane. Pogoda sprzyjała głębszemu zrozumienia efektu fotoelektrycznego i analizie wpływu słonecznego promieniowania bezpośredniego, rozproszonego i odbitego na wydajność fotoelektryczną. Uczniowie byli zachwycenie i potwierdzili nasze przypuszczenia, że zajęcia plenerowe pozwalają lepiej zrozumieć procesy przyrodnicze. Najciekawszym jednak pozostał komentarz cyt. „teoria jest fajna ale praktyka też jest ważna”. Wobec takich opinii można śmiało stwierdzić, że umiejętność wykorzystywania dostępnych zasobów energii ma szansę na nowatorskie projekty służące przetwarzaniu czystych postaci energii dla pokrycia zapotrzebowania elektroenergetyki w przyszłości.

Analizując efekty nauczania i nabyte przez uczniów umiejętności zauważono, że niektórych treści trudno uczyć bez praktycznego pokazu. Trudno zweryfikować stopień zrozumienia złożonych procesów przyrodniczych bez praktycznego sprawdzianu. Konieczne jest zatem wskazywanie istotnych elementów i wyrabianie praktycznych umiejętności analitycznych. Takie metody i środki dydaktyczne oraz efekty kształcenia w postaci uzyskanych wyników mobilizują do jeszcze większego wysiłku dydaktycznego.

 

Sylwester Władysław GOLIASZ

Zajęcia zaplanowała i przygotowała Komisja Praktycznej Nauki Zawodu.

Jest to kontynuacja rozpoczętego cyklu zajęć.

Cykl pomiarów na terenach zieleni w Technikum w Dęblinie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *